Ulga prorodzinna, nazywana również ulgą na dziecko, jest popularnym odliczeniem podatkowym wykorzystywanym w rozliczeniu PIT. Jej celem jest wspieranie rodzin wychowujących dzieci poprzez redukcję kwoty podatku do zapłacenia.

Co daje ulga na dziecko?

Ulga prorodzinna za rok 2023 nie tylko umożliwia odliczenie od podatku, ale także daje możliwość zwrotu niewykorzystanej części ulgi. To oznacza, że nadwyżka ulgi może zostać zwrócona podatnikowi, jeśli jego dochody są zbyt niskie, uniemożliwiając pełne skorzystanie z ulgi.

Ulga prorodzinna. Dla kogo?

Osoba zainteresowana ulgą prorodzinną (na dziecko) musi spełniać odpowiednie kryteria. Prawo do odliczenia podatku przysługuje, jeśli podatnik jest rodzicem, opiekunem prawnym lub pełni funkcję rodziny zastępczej, a uzyskał dochody opodatkowane według skali podatkowej. Nie można skorzystać z ulgi prorodzinnej, jeżeli dochody pochodzą wyłącznie z opodatkowanej 19 proc. stawką podatku liniowego z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej, albo z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym.

Odliczenie prorodzinnej dotyczy obojga rodziców, opiekunów prawnych lub rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim. Kwotę ulgi można odliczyć od podatku w proporcji ustalonej przez podatników.

Osoba może skorzystać z ulgi prorodzinnej, jeśli spełnia określone kryteria dotyczące opieki nad dziećmi. W przypadku małoletnich dzieci, ulgę można otrzymać, jeśli osoba:

wykonywała władzę rodzicielską nad dzieckiem, co obejmuje zarówno dzieci biologiczne, jak i przysposobione.pełniła funkcję opiekuna prawnego, pod warunkiem, że dziecko zamieszkiwało z nią.sprawowała opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej, na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.

Natomiast w przypadku pełnoletnich dzieci, które:

Otrzymują zasiłek pielęgnacyjny, dodatek pielęgnacyjny lub rentę socjalną.Uczą się w szkołach lub szkołach wyższych do ukończenia 25. roku życia.

Dodatkowo, ulga prorodzinna przysługuje również osobom wykonującym ciążący na nich obowiązek alimentacyjny oraz w związku ze sprawowaniem funkcji rodziny zastępczej. To ważne wsparcie dla osób, które opiekują się dziećmi, zarówno biologicznymi, jak i adoptowanymi, czy też pełniącymi rolę opiekunów prawnym lub rodzin zastępczych.

Ulga na dziecko. Jakie są limity?

Aby móc skorzystać z ulgi prorodzinnej, istnieją limity dochodu, których przekroczenie może wykluczyć możliwość odliczenia ulgi. Odliczenie przysługuje, gdy dochody nie przekroczą określonych kwot, które są uzależnione od statusu rodzinnego podatnika. Oto limity dochodu:

112 000 zł w przypadku osoby będącej w związku małżeńskim,112 000 zł dla osoby samotnie wychowującej dziecko,56 000 zł dla osoby niebędącej w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy.

Należy zaznaczyć, że powyższe limity obowiązują wyłącznie, jeśli podatnik przez cały rok miał pod swoją opieką tylko jedno dziecko. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie, że ulga prorodzinna trafia do tych rodzin, które faktycznie jej potrzebują i znajdują się w trudniejszej sytuacji finansowej.

Ulga na dziecko. Od czego zależy kwota ulgi?

Kwota ulgi prorodzinnej zależy od liczby dzieci. Stawki kształtują się kolejno:

• na pierwsze dziecko to 92,67 zł miesięcznie (1 112,04 zł rocznie).

• na drugie dziecko to 92,67 zł miesięcznie (1 112,04 zł rocznie).

• na trzecie dziecko to 166,67 zł miesięcznie (2 000,04 zł rocznie).

• na czwarte i kolejne dzieci to 225,00 zł miesięcznie (2 700,00 zł rocznie).

Ulga na dziecko. Jaki są wymagane dokumenty

Aby skorzystać z ulgi prorodzinnej, należy dostarczyć niezbędne dokumenty, takie jak odpis aktu urodzenia dziecka czy zaświadczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego.

Aby rozliczyć ulgę prorodzinną, niezbędne jest złożenie odpowiedniego zeznania podatkowego, tj. PIT-36 lub PIT-37, wraz z odpowiednimi załącznikami. W załączniku PIT/O należy podać numery PESEL dzieci lub ich inne dane identyfikacyjne.