Osoby fizyczne, które nie dostały jeszcze decyzji ustalającej wysokość podatku od nieruchomości na ten rok, muszą czekać. Mogą jednak dowiedzieć się w urzędzie, dlaczego nie mają informacji i kiedy powinni ją otrzymać.
Czy można zapłacić należność bez decyzji
Pani Wiesława jest właścicielką nowego mieszkania. Kupiła je w styczniu tego roku, ma akt notarialny i użytkuje już lokal. Nie dostała do tej pory decyzji dotyczącej podatku od nieruchomości. Czy może zapłacić podatek bez decyzji?
NIE
Podatnicy, co do zasady, muszą czekać na decyzję ustalającą wysokość podatku od nieruchomości na dany rok. Nie ma możliwości, aby osoba fizyczna, jak pani Wiesława, sama zapłaciła podatek lub ratę podatku, zanim otrzyma decyzję. Z art. 6 ust. 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych jasno wynika, że podatek od nieruchomości na rok podatkowy od osób fizycznych ustala w drodze decyzji organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania. Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminach: do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.
A zatem konieczna jest decyzja od organu podatkowego – wójta, burmistrza lub prezydenta miasta – aby zapłacić podatek od nieruchomości.
Podstawa prawna
Art. 6 ust. 7 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 716).
Czy konieczna jest informacja o nieruchomości
Pan Marcin kupił w styczniu mieszkanie od dewelopera. Podpisał akt notarialny przenoszący na niego własność lokalu. Nie dostał jeszcze decyzji od wójta gminy. Czy musi jeszcze złożyć informację na podatek od nieruchomości?
TAK
Obowiązkiem organu podatkowego jest wydanie decyzji ustalającej wysokość podatku na dany rok, ale obowiązkiem podatnika, który kupił mieszkanie, jest złożenie informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych. Jak wynika z art. 6 ust. 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, powinna być ona sporządzona na formularzu według ustalonego wzoru w danej gminie lub mieście. Podatnik ma 14 dni na złożenie takiej informacji, licząc od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości lub od dnia zaistnienia zdarzenia, o którym mowa w ust. 3. Co do zasady okolicznością uzasadniającą powstanie obowiązku podatkowego jest np. zakup mieszkania czy też innej nieruchomości. Obowiązek podatkowy powstaje od kolejnego miesiąca. W praktyce, skoro pan Marcin kupił mieszkanie w styczniu, powinien złożyć informację do gminy w terminie 14 dni od daty nabycia. Podatek powinien zacząć płacić od 1 lutego tego roku. Nie może jednak sam tego zrobić, musi poczekać na decyzję ustalającą wysokość podatku od wójta gminy.
Skoro pan Marcin nie dostał jeszcze decyzji, to powinien jak najszybciej złożyć informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych. Musi też czekać na decyzję.
Podstawa prawna
Art. 6 ust. 6 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 716).
Czy urząd gminy sam upomni się o daninę
Pani Magda nie wie, ile podatku powinna zapłacić za kupione w tym roku mieszkanie. Poza odwiedzeniem notariusza, u którego podpisała akt własności, nie interesowała się sprawami podatkowymi. Słyszała jedynie o tym, że to burmistrz go wymierzy. Czy urząd upomni się o podatek – pyta.
TAK
Urząd ma możliwość dochodzenia należnego podatku od nieruchomości, nawet jeśli podatniczka nie dopełniła swoich obowiązków. W praktyce powinna była złożyć informację na podatek od nieruchomości. Jeśli podpisała akt notarialny, to powinien on również trafić do gminy. Powinna ona więc mieć wiedzę o tym, że pani Magda kupiła mieszkanie i w związku z tym ciążą na niej obowiązki dotyczące podatku od nieruchomości.
W praktyce urząd może przypomnieć o podatku na kilka sposobów. Przede wszystkim może wysłać upomnienie, w którym zażąda dopełnienia obowiązku złożenia informacji na podatek od nieruchomości. Gminy do takiego upomnienia często dołączają obowiązujący formularz informacji. Część gmin dzwoni również do podatników i przypomina o obowiązkach lub prosi o wyjaśnienie, dlaczego właściciel nie złożył informacji.
Część wójtów, burmistrzów lub prezydentów miasta wydaje po prostu decyzję ustalającą wysokość podatku, nie czekając na dokument od podatnika. Zgodnie z art. 21 ust. 1 prawa geodezyjnego i kartograficznego podstawą wymiaru podatków są bowiem zapisy w ewidencji gruntów i budynków. Sądy potwierdzają, że te zapisy są wiążące dla organu podatkowego.
Pani Magda nie powinna jednak czekać, aż urząd upomni się o podatek. Powinna sama złożyć informację i ewentualnie dowiedzieć się w gminie, czy i kiedy dostanie decyzję.
Podstawa prawna
Art. 6 ust. 6 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 716).
Czy urząd może wydać decyzję po upływie kilku lat
Od trzech lat pan Wojciech jest właścicielem mieszkania na dużym osiedlu. Mimo to nie dostał jeszcze nigdy decyzji ustalającej wysokość podatku od nieruchomości i nie zapłacił daniny gminie. Czy urząd może wydać decyzję za wszystkie trzy lata?
TAK
Wójt, burmistrz lub prezydent miasta mogą wydać decyzję za poprzednie lata, zwłaszcza jeśli podatnik nie dopełnił obowiązku złożenia informacji na podatek od nieruchomości. W praktyce organ podatkowy może wydać decyzję do pięciu lat wstecz, od momentu kiedy powstał obowiązek podatkowy. Dla podatnika oznacza to konieczność zapłaty wysokiego podatku w krótkim terminie – zwykle w ciągu 14 dni.
Wyjaśnijmy, że co do zasady podatek (o ile jego wysokość przekracza 100 zł) płaci się w ratach do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego. Jednak w przypadku gdy podatek jest płatny za kilka lat, urząd określa 14-dniowy termin na jego uiszczenie.
Podstawa prawna
Art. 6 ust. 7 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 716).
Czy można zapłacić podatek w ratach
Pan Marek nie dostał jeszcze decyzji ustalającej podatek od domu na ten rok. Dowiedział się w gminie, że wkrótce ją dostanie. Czy pierwszą ratę będę mógł zapłacić do 15 września, w terminie III raty podatku – pyta czytelnik.
NIE
Niestety, terminy płatności podatku wynikające z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych nie obejmują przypadku, gdy minął termin zapłaty którejś raty podatku. W takich sytuacjach zastosowanie znajduje art. 47 par. 1 ordynacji podatkowej, zgodnie z którym termin płatności wynosi 14 dni od dnia doręczenia decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego. Oznacza to w praktyce, że jeśli wójt gminy nie doręczy decyzji na dwa tygodnie przed upływem terminu zapłaty raty podatku od nieruchomości, wtedy podatnik będzie musiał zapłacić daninę lub jej ratę w terminie 14 dni.
Przekładając to na sytuację pana Marka, musimy wyjaśnić, że jeśli wójt doręczy decyzję ustalającą wysokość podatku np. 7 czerwca, to podatnik będzie miał 14 dni na zapłatę I i II raty podatku od nieruchomości, a kolejne raty – III i IV – będzie mógł zapłacić w terminach do 15 września oraz do 15 listopada.
Podstawa prawna
Art. 6 ust. 7 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 716).
Art. 47 par. 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.).
Czy firma także musi czekać na decyzję
Moja firma kupiła w styczniu niewielki budynek. W lutym przenieśliśmy do niego działalność. Do tej pory nie dostaliśmy decyzji podatkowej. Czy mamy na nią czekać – pyta pan Mirek.
NIE
Firma pana Mirka (zakładamy, że ma ona osobowość prawną, a więc jest to np. spółka z o.o.) nie powinna czekać na decyzję wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. W praktyce nigdy by jej nie dostała, ponieważ firmy obowiązują inne zasady rozliczania podatku od nieruchomości niż osoby fizyczne. Jak wynika z art. 6 ust. 9 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, osoby prawne muszą same składać organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia nieruchomości, deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru. Co do zasady mają na to czas do 31 stycznia danego roku podatkowego (np. 2016), a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po 31 stycznia – deklarację trzeba złożyć w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku. Skoro firma kupiła budynek w styczniu, to obowiązek podatkowy powstał od 1 lutego. Bez względu na to spółka powinna złożyć deklarację do 31 stycznia. Mało tego, jak wynika z art. 6 ust. 9 pkt 3 ustawy, ma obowiązek wpłacać obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości – bez wezwania – na rachunek właściwej gminy, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do 15. dnia każdego miesiąca, a za styczeń do 31 stycznia.
Firma pana Mirka nie dopełniła obowiązków w podatku od nieruchomości. Powinna więc jak najszybciej złożyć deklarację i uiścić podatek za kolejne miesiące tego roku, zaczynając od lutego (wtedy powstał obowiązek podatkowy).
Podstawa prawna
Art. 6 ust. 1 i 9 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 716).