Małżeństwo X podpisało w 2023 r. dziesięć przedwstępnych umów sprzedaży, których przedmiotem jest nabycie od spółki akcyjnej 10 lokali mieszkalnych w budynku położonym na jednej nieruchomości gruntowej. Wszystkie umowy przedwstępne zostały sporządzone w formie aktów notarialnych.

W 2024 r. małżeństwo X zamierza przystąpić do podpisywania umów przyrzeczonych − przenoszących prawo własności nieruchomości oraz ustanawiających prawo odrębnej własności lokali. Czy w przypadku tych planowanych transakcji znajdzie zastosowanie − obowiązująca od 1 stycznia 2024 r. − 6-proc. stawka podatku od czynności cywilnoprawnych?

W myśl art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o PCC podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, a na podstawie art. 4 pkt 1 ustawy o PCC przy umowie sprzedaży obowiązek podatkowy ciąży na kupującym. Z kolei zgodnie z obowiązującym od 1 stycznia 2024 r. art. 7a ust. 1 ustawy o PCC w przypadku, gdy kupujący nabywa co najmniej sześć lokali mieszkalnych stanowiących odrębne nieruchomości w jednym lub kilku budynkach wybudowanych na jednej nieruchomości gruntowej, opodatkowanych VAT lub udziały w tych lokalach albo gdy nabył już co najmniej pięć takich lokali lub udziały w nich, stawka podatku od zawartej z tym samym kupującym umowy sprzedaży szóstego i każdego następnego takiego lokalu w tym budynku lub budynkach lub udziału w takim lokalu wynosi 6 proc.

Aby rozstrzygnąć, czy ten przepis będzie miał zastosowanie w analizowanej sytuacji, należy jednak sięgnąć do przepisów przejściowych zawartych w ustawie o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz niektórych innych ustaw (dalej: nowelizacja), która z 1 stycznia 2024 r. dodała art. 7a ustawy o PCC. Z art. 13 ust. 2 nowelizacji wynika zaś, że art. 7a ustawy o PCC (przewidującego 6-proc. stawkę PCC) nie stosuje się do umów sprzedaży zawieranych w związku z wykonaniem umów zobowiązujących do dokonania tej sprzedaży, zawartych przed dniem wejścia w życie art. 4 nowelizacji (tj. przed 1 stycznia 2024 r.). Potwierdził to dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 16 lutego 2024 r., nr 0111-KDIB2-3.4014.5.2024.1.MD, stwierdzając, że: „Jeśli (…) do zawarcia umowy przedwstępnej na zakup co najmniej sześciu lokali mieszkalnych stanowiących odrębne nieruchomości w jednym lub kilku budynkach wybudowanych na jednej nieruchomości gruntowej doszło przed 1 stycznia 2024 r., zawarcie umowy przyrzeczonej po tej dacie nie będzie skutkować opodatkowaniem sprzedaży szóstego i każdego następnego lokalu według stawki 6 proc.”.

Zatem należy uznać, że skoro małżeństwo X podpisało umowy przedwstępne w 2023 r. (tj. przed 1 stycznia 2024 r.), to umowy sprzedaży lokali mieszkalnych zawarte po 1 stycznia 2024 r. w wykonaniu tych umów przedwstępnych nie będą podlegać PCC według stawki 6 proc., przewidzianej w art. 7a ust. 1 ustawy o PCC, obowiązującym od 1 stycznia 2024 r. ©℗