Czynsz za wynajem samochodu jest zaliczany do kosztów podatkowych bez ograniczenia, ale koszty ubezpieczenia można ujmować tylko do wysokości kilometrówki – wynika z wyroku NSA. Spór z fiskusem toczył się o to, czy czynsz za najem samochodu wraz z kosztami ubezpieczenia powinien być ujmowany w kosztach podatkowych na zasadach ogólnych (zgodnie z art. 15 ust.1 ustawy o CIT), czy może z ograniczeniami wynikającymi z art. 16 ust.1 pkt 51 tej ustawy, który mówi o kosztach używania pojazdu.Wątpliwości nie byłoby, gdyby umowa najmu spełniała wymogi pozwalające uznać ją za leasing operacyjny. Wówczas wynajmujący pojazd mógłby zaliczać do kosztów pełne opłaty leasingowe, bez względu na ich wysokość. W całości mógłby też rozliczać wydatki eksploatacyjne (zakup paliwa, oleju silnikowego itd.), koszty przeglądów i ubezpieczenia, jeżeli te byłyby opłacane na podstawie umowy.
W tej sprawie jednak spółka wynajęła samochód na podstawie umowy najmu, która nie była leasingiem operacyjnym. Umowa zobowiązywała najemcę do ubezpieczenia pojazdu. Spółka uważała, że będzie mogła ująć te wydatki w kosztach podatkowych w pełnej wysokości. Argumentowała, że art. 16 ust.1 pkt 51 ustawy o CIT mówi o kosztach używania pojazdu, a te są związane z posługiwaniem się rzeczą, a nie wzięciem jej w używanie (najmem i obowiązkowym ubezpieczeniem).
Nie zgodził się z tym dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu. Stwierdził, że użyty w art. 16 ust.1 pkt 51 zwrot „koszt używania samochodów” dotyczy wszelkich wydatków związanych z eksploatacją, w także czynszu za najem auta i jego ubezpieczenia.
Interpretację tę uchylił jednak Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu. Orzekł, że koszty używania obejmują wyłącznie wydatki na posługiwanie się rzeczą, a nie te, które dają możliwość posługiwania się nią. Na potwierdzenie przywołał wyroki NSA, z których wynika, że czynsz najmu samochodu można rozliczać bez ograniczeń (sygn. akt II FSK 2030/10, II FSK 467/11). Uznał, że to samo dotyczy ubezpieczenia pojazdu.
W skardze kasacyjnej dyrektor izby zakwestionował tylko sposób rozliczania ubezpieczenia. Na marginesie dodał, że nie zgadza się również z tezą, że czynsz najmu można rozliczać bez żadnych ograniczeń, ale stwierdził, że nie będzie polemizował z ugruntowanym już stanowiskiem NSA w tej sprawie.
NSA przyznał mu rację w sprawie ubezpieczenia. Sędzia Sławomir Presnarowicz wyjaśnił, że koszty używania są pojęciem szerszym niż sama tylko eksploatacja. – Z przepisu wynika, że koszty używania cudzej własności obejmują zarówno koszty eksploatacyjne, jak i inne z tym związane. Zalicza się do nich także ubezpieczenie pojazdu – powiedział sędzia.
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 5 maja 2016 r., sygn. akt II FSK 688/14. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia