Podatek od sprzedaży detalicznej został wprowadzony do polskiego systemu podatkowego ustawą z dnia 6 lipca 2016 roku o podatku od sprzedaży detalicznej. Kto jest podatnikiem podatku od sprzedaży detalicznej? Co jest przedmiotem opodatkowania, a co nie podlega opodatkowaniu podatkiem od sprzedaży detalicznej? Przeczytaj poniżej.

Kto jest podatnikiem podatku od sprzedaży detalicznej?

Zgodnie z przepisami, podatnikami podatku są sprzedawcy detaliczni. Chodzi więc o osoby fizyczne, osoby prawne, spółki cywilne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej dokonujące, na terytorium Polski, w ramach działalności gospodarczej, odpłatnego zbywania towarów konsumentom na podstawie umowy zawartej w lokalu przedsiębiorstwa lub poza lokalem przedsiębiorstwa, także w przypadku, gdy zbywaniu towaru towarzyszy świadczenie usługi odrębnie niezaewidencjonowanej.

Co jest przedmiotem opodatkowania podatkiem od sprzedaży detalicznej?

Przedmiotem opodatkowania podatkiem jest przychód ze sprzedaży detalicznej.

Co nie podlega opodatkowaniu podatkiem od sprzedaży detalicznej?

Nie podlega opodatkowaniu podatkiem sprzedaż detaliczna m.in.:

  • energii elektrycznej oraz gazu ziemnego,
  • ciepła,
  • wody,
  • paliw stałych,
  • leków.

Co stanowi podstawę opodatkowania podatkiem od sprzedaży detalicznej?

Podstawę opodatkowania podatkiem od sprzedaży detalicznej stanowi osiągnięta w danym miesiącu nadwyżka przychodów ze sprzedaży detalicznej ponad kwotę 17 mln zł.

Przychodem ze sprzedaży detalicznej są kwoty otrzymane przez podatnika z tytułu sprzedaży detalicznej, w tym zaliczki, raty, przedpłaty i zadatki.

Przychód ze sprzedaży detalicznej nie obejmuje należnego podatku od towarów i usług.

Przychód osiągnięty w danym miesiącu pomniejsza się o kwoty wypłacone w tym miesiącu z tytułu zwrotu towarów po odliczeniu podatku od towarów i usług.

Jaka jest wysokość podatku od sprzedaży detalicznej?

Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą osiągnięcia w danym miesiącu przychodu przekraczającego 17 mln zł i dotyczy przychodu powyżej tej kwoty osiągniętego od tej chwili do końca miesiąca.

Stawki podatku od sprzedaży detalicznej wynoszą:

  • 0,8% podstawy opodatkowania - w części, w jakiej podstawa opodatkowania nie przekracza kwoty 170 mln zł,
  • 1,4% nadwyżki podstawy opodatkowania ponad kwotę 170 mln zł - w części, w jakiej podstawa opodatkowania przekracza kwotę 170 mln zł.

Jaki jest termin i sposób zapłaty podatku od sprzedaży detalicznej?

Jak wynika z przepisów, podatnik ma obowiązek bez wezwania właściwego organu podatkowego:

  • składać właściwemu dla podatnika naczelnikowi urzędu skarbowego deklaracje podatkowe o wysokości podatku, sporządzone według ustalonego wzoru,
  • obliczać i wpłacać podatek na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego właściwy dla podatnika naczelnik urzędu skarbowego wykonuje swoje zadania

- za miesięczne okresy rozliczeniowe, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego podatek dotyczy.