Podatek rolny odnosi się do gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Kto jest podatnikiem podatku rolnego? Co stanowi podstawę opodatkowania podatkiem rolnym? Jaka jest jego wysokość? Jaki jest termin i sposób zapłaty podatku rolnego? Odpowiedzi przedstawiamy poniżej.

Podatek rolny 2024 - przepisy dotyczące podatku rolnego

Aktem prawnym odnoszącym się do podatku rolnego jest ustawa z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym. Reguluje ona zasady opodatkowania podatkiem rolnym gruntów sklasyfikowanym w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Kto musi płacić podatek rolny?

Podatnikami podatku rolnego są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, będące m.in.:

 • właścicielami gruntów,
 • posiadaczami samoistnymi gruntów,
 • użytkownikami wieczystymi gruntów,
 • posiadaczami gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeśli posiadanie wynika np. z umowy zawartej z właścicielem.

Obowiązek podatkowy nie dotyczy Skarbu Państwa oraz gmin.

Co stanowi podstawę opodatkowania podatkiem rolnym?

Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:

 • dla gruntów gospodarstw rolnych – liczba hektarów przeliczeniowych ustalana na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego,
 • dla pozostałych gruntów – liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

Przepisy różnicują przeliczniki powierzchni użytków rolnych ze względu na rodzaje użytków rolnych, okręgi podatkowe oraz klasy użytków rolnych.

Jaka jest wysokość podatku rolnego?

Podatek rolny za rok podatkowy wynosi:

 • od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych – równowartość pieniężną 2,5 q żyta,
 • od 1 ha pozostałych gruntów – równowartość pieniężną 5 q żyta

– obliczone według średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy.

Średnią cenę skupu żyta ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, w terminie do dnia 20 października roku poprzedzającego rok podatkowy.

Jaki jest termin i sposób zapłaty podatku rolnego?

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku. Obowiązek podatkowy wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

Organem podatkowym właściwym w sprawach podatku rolnego jest wójt (burmistrz, prezydent miasta).

Podatek rolny na rok podatkowy od osób fizycznych ustala, w drodze decyzji, organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów.

Podatek można zapłacić w kasie gminy, przelewem na konto gminy, jak również u inkasenta.

Podatek rolny jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminach do dnia:

 • 15 marca,
 • 15 maja,
 • 15 września,
 • 15 listopada.