Jeśli firma sprzedaje wyposażenie mieszkania za 1 zł, ale faktyczny jego koszt wlicza w cenę za 1 mkw. lokalu, to podstawą opodatkowania nie może być symboliczna opłata – orzekł NSA.
Sprawa dotyczyła firmy z branży deweloperskiej, planującej sprzedaż mieszkań pod klucz, czyli wykończonych i wyposażonych według określonego standardu. Spółka zamierzała wprowadzić promocyjną ofertę – kupujący mieszkanie mieliby otrzymywać wykończenie i wyposażenie lokalu za symboliczne 1 zł. Deweloper zamierzał wkalkulować sobie wartość tych świadczeń w cenę za 1 mkw. mieszkania objętego stawką 8 proc.
Sądził, że podstawą opodatkowania według stawki 23 proc. będzie cena promocyjna przysługującą na wykończenie i wyposażenie mieszkań, czyli 1 zł. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach nie podzielił tego stanowiska. Zwrócił uwagę na to, że spółka nie będzie sprzedawała wykończenia i wyposażenia mieszkań po promocyjnej cenie, bo ich faktyczny koszt będzie wliczała do ceny za 1 mkw. mieszkania. Powinna więc ustalać podstawę opodatkowania w kwocie obejmującej całość świadczenia należnego od nabywcy (pomniejszonej o należny podatek), bez uwzględnienia rabatu, który w tym wypadku w ogóle nie wystąpił. Promocyjna kwota za wyposażenie w wysokości 1 zł mogłaby być podstawą opodatkowania wyłącznie wtedy, gdyby sprzedawca w żadnej innej formie nie pobierał od nabywcy wyższej ceny – stwierdził organ.
Reklama
WSA w Krakowie uchylił tę interpretację, ale tylko z powodów proceduralnych. Uznał bowiem, że organ zmienił stan faktyczny sprawy.
Z taką oceną nie zgodził się NSA, który wypowiedział się co do meritum sporu. Przyznał rację dyrektorowi katowickiej izby, że podstawą opodatkowania będzie cena za całość lokalu. Sąd zwrócił uwagę na stan faktyczny przedstawiony we wniosku o interpretację. Wynikało z niego, że przedmiotem sprzedaży był lokal o określonym standardzie. – Wydzielenie sprzedaży wyposażenia miało więc charakter sztuczny; spółka chciała w ten sposób obniżyć podstawę opodatkowania – stwierdził sędzia Bogusław Wolas.
Wyrok ma zastosowanie także do zestawów
Aneta Gniewkiewicz, doradca podatkowy w kancelarii Paczuski & Taudul
Z wyroku wynika, że cena ustalona w ramach sprzedaży „za złotówkę” może być podważona przez organ i sąd, jeśli wartość świadczenia promocyjnego jest uwzględniona w cenie innego świadczenia. W praktyce z podobną sytuacją możemy mieć do czynienia np. w przypadku sprzedaży tzw. zestawów promocyjnych, składających się z towarów opodatkowanych różnymi stawkami VAT (towar objęty niższą stawką jest wyceniany znacznie wyżej od towaru opodatkowanego objętego stawką podstawową). Wcześniej, tego rodzaju podejście stosowane przez niektórych podatników było już kwestionowane przez organy podatkowe.
Wyrok NSA nie powinien mieć jednak bezpośredniego zastosowania w przypadkach, gdy w ramach działań marketingowych podatnicy udzielają rabatów, których wartość nie jest uwzględniania w cenie innych świadczeń.
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 21 kwietnia 2016 r., sygn. akt I FSK 1904/14.