Mechanizm odwrotnego obciążenia dotyczy także jednostki budżetowej Ministerstwa Obrony Narodowej zarejestrowanej jako czynny podatnik VAT. Nie ma znaczenia, czy kupuje ona towary dla celów statutowych, czy innych – wyjaśnił minister finansów w interpretacji zmieniającej.
Jednostka podległa MON przy realizacji swoich zadań statutowych kupowała wyroby stalowe (m.in. druty, pręty, kształtowniki itp.) wymienione w załączniku nr 11 do ustawy o VAT. Od takich zakupów co do zasady podatek powinien rozliczać nabywca. Warunkiem zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 jest, aby zarówno sprzedawca, jak i kupujący byli zarejestrowanymi czynnymi podatnikami, a transakcja nie korzystała ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 122 ustawy o VAT. W przypadku jednostki wszystkie te warunki były spełnione. Sądziła jednak, że nie musi rozliczać podatku, skoro kupuje wyroby stalowe dla swoich celów statutowych. Zwracała uwagę, że zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy o VAT organy władzy publicznej nie są podatnikami, jeśli realizują zadania nałożone na nie przez przepisy prawa. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy działają na podstawie umów cywilnoprawnych. Tym samym skoro nabywcą wyrobów nie będzie podatnik, to nie będą spełnione wszystkie warunki, o których mowa w art. 17 ust. 7 ustawy o VAT, a więc nie musi rozliczać transakcji w systemie odwrotnego obciążenia. Potwierdził to także dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach. Przyznał, że jeśli towary kupowane były wyłącznie w celu realizacji zadań MON w zakresie zarządzania i utrzymania nieruchomości wojskowych, to nie ma mowy o statusie podatnika i rozliczaniu transakcji w systemie odwrotnego obciążenia.
Interpretację zmienił jednak minister finansów. Wyjaśnił, że jeśli organ władzy publicznej bądź obsługujący go urząd jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT i kupuje towary objęte mechanizmem odwrotnego obciążenia, to musi rozliczać daninę niezależnie od tego, w jakim celu dokonuje zakupu. Minister finansów zwrócił jednostce uwagę, że sam obowiązek rozliczenia w procedurze odwrotnego obciążenia nie oznacza, że musi angażować środki finansowe. Sprzedawca wyrobów stalowych otrzyma zapłatę za dostarczone towary w wartości netto, zaś VAT od tej transakcji zostanie odprowadzony przez jednostkę do urzędu skarbowego, a nie do sprzedawcy jak w przypadku zasad ogólnych.
Interpretacja ministra finansów z 18 kwietnia 2016 r., nr PT8.8101.83.2016/WCH