Każdy odbiorca wyrobów gazowych, który chce je kupić bez podatku i wykorzystać w ramach działalności zarobkowej do celów opałowych, musi się zarejestrować w urzędzie celnym – wyjaśnił dyrektor katowickiej izby. Chodzi np. o nabywców mających fermy drobiu, suszarnie zbóż itp.

Polecany produkt: Pakiet Rachunkowość 2016 + Zamknięcie roku 2015 >>>

Pytanie zadała firma mająca status składu podatkowego, która od 2009 r. sprzedawała gaz płynny bez akcyzy podmiotom, które zarejestrowały się dla celów tego podatku. Klienci musieli dostarczać jej dokument potwierdzający rejestrację (AKC-PR). Wyjątek dotyczył osób, które kupowały gaz do instalacji w domach jednorodzinnych. Od nich spółka żądała jedynie okazania dokumentu tożsamości.
Tak określone zasady sprzedaży spółka stosowała konsekwentnie od 2009 r. Zaczęły do niej jednak docierać informacje, że niektóre urzędy celne inaczej interpretują przepisy i nie rejestrują dla celów akcyzy podmiotów, które nie prowadzą działalności gospodarczej zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym bądź w gminnej ewidencji działalności gospodarczej.
W efekcie klienci mający fermy drobiu czy suszarnie zbóż zaczęli kupowali gaz bez akcyzy i bez konieczności rejestracji w urzędzie celnym. Traciła natomiast spółka, bo zaczęli od niej odchodzić klienci. Nie potrafiła ich przekonać, że powinni się rejestrować, aby kupować gaz bez podatku. Niezależnie od tego uważała, że wymóg rejestracji w urzędzie celnym jest zbyt restrykcyjny. Powinien on dotyczyć tylko takich odbiorców, którzy faktycznie prowadzą działalność gospodarczą podlegającą rejestracji w KRS bądź w CEIDG, a nie np. rolników – twierdziła.
Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach był innego zdania. Przypomniał, że gaz wykorzystany dla celów opałowych można sprzedać bez daniny jedynie pod warunkiem przedstawienia przez odbiorcę potwierdzenia pisemnego zgłoszenia rejestracyjnego w urzędzie celnym. Wynika to z art. 32 ust. 6 ustawy o podatku akcyzowym. Taki dokument musi zawierać dane rejestrowanego podmiotu, w tym dotyczące prowadzonej przez niego działalności m.in. określenie rodzaju i przewidywanej średniej miesięcznej ilości zużywanego wyrobu akcyzowego – wyjaśnił dyrektor izby.
Dodał, że naczelnik urzędu celnego powinien potwierdzić przyjęcie zgłoszenia rejestracyjnego w ciągu 7 dni. Na potwierdzeniu powinny się znaleźć dane rejestrowanego podmiotu, m.in. jego NIP lub REGON oraz rodzaj zużywanych wyrobów akcyzowych.
To oznacza, że każdy podmiot, który w ramach prowadzonej działalności zarobkowej chce zużywać do celów opałowych gaz płynny, musi przed jego pierwszym kupnem złożyć zgłoszenie rejestracyjne. Inaczej nie ma prawa do zakupu gazu bez akcyzy.
Dyrektor dodał, że takie obowiązki dotyczą też rolników prowadzących fermy drobiu lub suszarnie zbóż. Efekty ich produkcji będą bowiem przeznaczone do sprzedaży, albo – tak jak ziarna zbóż – zostaną po wysuszeniu przeznaczone jako pasza dla zwierząt, które z kolei również trafią do sprzedaży. Nie można więc podzielić poglądu, że wytwarzane produkty rolne zostaną zużyte na własne potrzeby – podsumował organ.