Zmieniony okres rozliczeniowy spółki nie obowiązuje, dopóki sąd nie wyda postanowienia o wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego. Nie może też zacząć obowiązywać w trakcie roku podatkowego – wyjaśnił dyrektor warszawskiej izby.
Chodziło o spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, której rok podatkowy pokrywał się z kalendarzowym. W grudniu 2015 r. wspólnicy podjęli uchwałę o zmianie roku obrotowego. Zdecydowali, że będzie się on zaczynać 1 grudnia i kończyć 30 listopada. Ustalili też, że pierwszy zmieniony okres rozliczeniowy będzie trwał od 1 stycznia 2016 r. do 30 listopada 2017 r.
Spółka złożyła następnie wniosek do KRS o zarejestrowanie zmian. Sąd rejonowy wydał postanowienie w tej sprawie dopiero 4 stycznia 2016 r. Dwa tygodnie później spółka powiadomiła o zmianie roku obrotowego właściwy urząd skarbowy. Sądziła, że tym samym dopełniła wszystkich wymaganych formalności i w 2016 r. będzie obowiązywał ją już wydłużony okres rozliczeniowy.
Powoływała się na art. 8 ust. 1 ustawy o CIT, z którego wynika, że co do zasady rok podatkowy jest równy kalendarzowemu, chyba że spółka postanowi inaczej w statucie albo innym dokumencie. O takiej ewentualnej zmianie trzeba powiadomić urząd skarbowy. W takiej sytuacji – zgodnie z art. 8 ust. 3 – pierwszy nowy okres rozliczeniowy trwa od miesiąca następującego po zakończeniu poprzedniego roku podatkowego do końca przyjętego okresu rozliczeniowego. Zmieniony rok podatkowy nie może być jednak dłuższy niż kolejne 23 miesiące kalendarzowe. Z art. 8 ust. 4 ustawy o CIT wynika natomiast, że urząd skarbowy musi zostać powiadomiony o takiej zmianie w ciągu 30 dni.
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wyjaśnił jednak, że zmiana roku obrotowego jest skuteczna dopiero z chwilą dokonania wpisu w KRS. Przypomniał, że każda zmiana umowy spółki z o.o. wymaga nie tylko uchwały wspólników, ale również wpisu do rejestru sądowego. Nakazują to art. 255 i art. 256 kodeksu spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm.).
Organ podkreślił, że wpis zmiany umowy spółki w KRS ma charakter konstytutywny i dopiero od tego momentu jest skuteczna uchwała wspólników o zmianie roku obrotowego. Skoro zatem w tej sprawie sąd rejonowy wydał postanowienie dopiero 4 stycznia 2016 r., to nie można zmienić okresu rozliczeniowego w trakcie trwania roku obrotowego – stwierdził.
Wyjaśnił, że skutki prawne tej zmiany nastąpią dopiero po zakończeniu trwającego już roku obrotowego, tj. po 31 grudnia 2016 r. Pierwszy po zmianie rok obrotowy będzie trwać od 1 stycznia 2017 r. i zakończy się 30 listopada 2018 r. – podsumował organ.
Interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 26 kwietnia 2016 r., nr IPPB3/4510-94/16-2/MS.