Jeśli miejsce postojowe w budynku mieszkalnym nie jest zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej, to gmina nie może żądać od niego podatku według najwyższej stawki – uznał WSA w Olsztynie.
Sprawa dotyczyła spółki, która posiadała udziały w garażach wielostanowiskowych znajdujących się w budynkach mieszkalnych oraz przynależnych do nich działkach. Miejsca postojowe przeznaczone były na sprzedaż. Spór między spółką a prezydentem miasta sprowadzał się do rozstrzygnięcia, jaką stawką powinny być opodatkowane garaże – czy najniższą, właściwą dla budynków lub ich części mieszkalnych, czy najwyższą, przewidzianą dla budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Spółka optowała za niską stawką, bo miejsca postojowe były przeznaczone na sprzedaż. Nie były więc wynajmowane ani w żaden inny sposób wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej. A – jak tłumaczyła spółka – tylko budynki lub ich części mieszkalne zajęte na prowadzenie biznesu mogą być objęte najwyższą stawką podatku.
Reklama
Prezydent miasta twierdził natomiast, że garaże, których właścicielem jest przedsiębiorca, są tak właśnie opodatkowane, niezależnie od tego, czy spółka faktycznie wykorzystuje je do działalności.
Z prezydentem zgodziło się samorządowe kolegium odwoławcze, ale WSA w Olsztynie podzielił zdanie podatnika. Najpierw przypomniał, że w świetle uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z 27 lutego 2012 r. (sygn. akt II FPS 4/11), garaż (lokal) stanowiący odrębną własność jest opodatkowany według wyższej stawki niż garaż przynależący do lokalu mieszkalnego (objęty jedną księgą wieczystą z mieszkaniem). Następnie przywołał wyrok NSA z 26 marca 2015 r. (sygn. akt II FSK 883/13), z którego wynika, że sam fakt posiadania przez przedsiębiorcę lokalu niemieszkalnego nie powoduje automatycznie, iż podlega on opodatkowaniu według najwyższej stawki.
WSA stwierdził, że dopiero w sytuacji, gdy budynek mieszkalny (lub jego część) jest zajęty na prowadzenie działalności gospodarczej, można zastosować do niego stawkę właściwą dla budynków związanych z biznesem.
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Olsztynie z 25 lutego 2016 r., sygn. akt I SA/Ol 808/15. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia