Trudno o bardziej restrykcyjne przepisy niż te o uldze na zakup kasy rejestrującej. Z jednej strony niełatwo ją uzyskać, bo np. odliczenie nie przysługuje na urządzenia dokupowane w trakcie prowadzenia działalności. Z drugiej strony bardzo łatwo ją utracić. Wystarczy, że kasa nie jest używana w firmie przez 3 lata, o czym fiskus dowiaduje się z protokołu odczytu zawartości pamięci fiskalnej.
Nie pomoże zasłanianie się brakiem klientów czy zawieszeniem działalności. Takie posunięcia od razu budzą podejrzenia fiskusa i sankcje dla podatników.
Przykładem może być niedawna interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy (z 1 lutego 2016 r., nr ITPP1/4512-1118/15/AJ), w której zażądał on zwrotu ulgi na zakup kasy. Dlaczego? Podejrzenia wzbudziło zachowanie podatniczki, która używała kasy, potem zawiesiła działalność, wznowiła ją, a wkrótce po tym zlikwidowała. Fiskus orzekł, że w takim przypadku okresu zawieszenia działalności nie można wliczyć do trzyletniego okresu używania kasy. Czy takie stanowisko jest właściwe?
Opinie ekspertów są podzielone. Jedni zwracają uwagę na formalne przesłanki zwrotu ulgi, wymienione w rozporządzeniu ministra finansów. Ustawa o VAT bowiem, choć mówi o zaprzestaniu używania kas, tego pojęcia nie definiuje. Upoważnia natomiast ministra finansów do określenia w rozporządzeniu przypadków, warunków i trybu zwrotu ulgi. Wśród wymienionych tam zdarzeń jest mowa o zaprzestaniu działalności, ale nie o jej zawieszeniu.
Inni podkreślają, że zasadniczo fiskus nie nakazuje zwrotu ulgi z powodu samego tylko zawieszenia. Traktuje ten okres jako przerwę, która może wpłynąć na skrócenie okresu używania kasy. Jest to istotne dla podatników, którzy zaraz po odwieszeniu działalności ją likwidują, chcąc uniknąć zwrotu odliczenia.
Zasady stosowania kas regulują:
● art. 111 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.; dalej: ustawa o VAT)
oraz rozporządzenia:
● ministra finansów z 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. z 2013 r. poz. 363),
● ministra finansów z 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. z 2014 r. poz. 1544 ze zm.),
● ministra finansów z 27 grudnia 2010 r. w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 163),
● ministra gospodarki z 27 sierpnia 2013 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące (Dz.U. z 2013 r. poz. 1076).