Organy podatkowe i sądy odmawiają prawa do ulgi podmiotom powstałym w wyniku zmiany formy prawnej, połączenia, a nawet w sytuacji wniesienia aportem przedsiębiorstwa do innej firmy. Stoją na stanowisku, że w tym wypadku dochodzi do następstwa prawnego, a zatem działa zasada sukcesji podatkowej.

W sytuacji gdy poprzednik prawny skorzystał z odliczenia z tytułu zakupu kas, jego następca nie ma już prawa do tej ulgi, nawet jeśli dopiero wskutek przekształcenia (połączenia, aportu) powstanie u niego po raz pierwszy obowiązek ewidencjonowania obrotu w kasie fiskalnej. Fiskus i sądy uważają, że nadal jest to ten sam podmiot, tyle że działający w innej formie, pod inną nazwą. Z tego powodu zarówno fiskus, jak i sądy odmawiają prawa do ulgi w sytuacji przekształcenia działalności gospodarczej prowadzonej przez indywidualnego przedsiębiorcę w jednoosobową spółkę z ograniczoną działalnością. Wywodzą to z zasady sukcesji generalnej, która obejmuje nie tylko przejęcie praw, lecz i zobowiązań podatkowych. PRZYKŁAD 1

Przejęcie spółki

Zarówno fiskus, jak i sądy odmawiają też prawa do ulgi w sytuacji połączenia spółek. Kierują się tu art. 93 par. 1 i 2 ordynacji podatkowej. Zgodnie z tym przepisem osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku łączenia się: osób prawnych, osobowych spółek handlowych, osobowych i kapitałowych spółek handlowych wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach podatkowych prawa i obowiązki każdej z łączących się osób lub spółek. Przepis ten stosuje się odpowiednio do osoby prawnej łączącej się przez przejęcie innej osoby prawnej (osób prawnych) lub osobowej spółki handlowej (osobowych spółek handlowych).

W świetle tych przepisów sądy uważają, że przejęcie przez spółkę przejmującą spółki przejętej powoduje wstąpienie przez nią we wszelkie przewidziane w przepisach podatkowych obowiązki spółki przejętej. Co więcej, podmiot będący sukcesorem wstępuje we wszystkie stosunki prawne, których stroną był podmiot przejmowany, z takim skutkiem, jakby to sukcesor od początku był stroną tych stosunków prawnych – orzekł NSA w wyroku z 22 października 2014 r. (sygn. akt II FSK 2516/12).