Import towarów przez Komisję Europejską, unijne agencje lub organy utworzone przez Unię Europejską w celu walki z pandemią COVID-19 będzie opodatkowany z chwilą ich wykorzystania do innej odpłatnej dostawy towarów na warunkach obowiązujących w dniu jej realizacji, a nie – jak obecnie – na warunkach z dnia, w którym skorzystano ze zwolnienia podatkowego.

Zakłada to opublikowany w ubiegłym tygodniu projekt zmian do rozporządzenia ministra finansów. Resort uzasadnia konieczność nowelizacji wątpliwościami Komisji Europejskiej co do prawidłowego wdrożenia przez nasz kraj art. 1 pkt 1 lit. b unijnej dyrektywy 2021/1159 z 13 lipca 2021 r.

Z dyrektywy tej wynika zwolnienie z VAT importu towarów przez KE, unijne agencje lub organy ustanowione na mocy prawa Unii w celu walki z pandemią COVID-19. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy towary zostały lub zostaną w przyszłości wykorzystane przez importującego do dalszej odpłatnej dostawy towarów. Wówczas KE bądź unijna agencja lub organ powinny powiadomić dane państwo o konieczności opodatkowania transakcji „na warunkach mających zastosowanie w tym czasie”.

Polska wdrożyła to w par. 3 ust. 1 pkt 21 i ust. 12 rozporządzenia z 20 grudnia 2013 r. (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 955). Z przepisów tych wynika, że import towarów przez KE i unijne agencje bądź organy utworzone przez UE w celu walki z koronawirusem powinien być opodatkowany z chwilą ich wykorzystania do odpłatnej dostawy towarów, wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub eksportu „na warunkach obowiązujących w dniu zastosowania zwolnienia”.

Bruksela to zakwestionowała, wskazując, że unijny ustawodawca chciał, aby import był opodatkowany na warunkach obowiązujących „w momencie późniejszej odpłatnej dostawy, późniejszego odpłatnego eksportu lub późniejszej odpłatnej dostawy wewnątrzwspólnotowej”. Resort finansów podzielił te wątpliwości i zaproponował odpowiednią zmianę par. 3 ust. 12.

Ma ona wejść w życie dzień po opublikowaniu nowelizacji w Dzienniku Ustaw.©℗