Pani Monika dostała decyzję od wójta, dotyczącą podatku od nieruchomości. Nie zgadza się jednak z tym, że wójt obliczył jej podatek od garażu według wyższej stawki niż w latach poprzednich. Zamierza złożyć odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, a potem do wojewódzkiego sądu administracyjnego, jeśli zajdzie taka potrzeba. Nie ma jednak pojęcia o procedurach sądowo-administracyjnych. W związku z tym chce ustanowić pełnomocnika, który zajmie się odwołaniem i będzie ją reprezentował przed SKO i sądami. – Jak mam to zrobić – pyta czytelniczka
Nowelizacja ordynacji podatkowej wprowadziła od 1 stycznia tego roku zmiany dotyczące przepisów o pełnomocnictwach. Co więcej, od 1 lipca wejdą w życie kolejne elementy nowelizacji, dotyczące pełnomocnictw ogólnych. Od tej daty będą obowiązywały trzy kategorie pełnomocnictw: ogólne, szczególne i do doręczeń. Zacznie również obowiązywać centralny rejestr pełnomocnictw ogólnych.
Najbardziej kompleksowym rozwiązaniem dla pani Moniki byłoby wystawienie pełnomocnictwa ogólnego. Mogłaby w nim upoważnić np. doradcę podatkowego, radcę prawnego lub adwokata do działania we wszystkich sprawach podatkowych w jej imieniu i na każdym etapie postępowania. Jednak, jak wspomnieliśmy, takie pełnomocnictwa będzie można wystawiać dopiero od 1 lipca tego roku – obecnie podatnicy mogą korzystać z dwóch pozostałych rodzajów. Naszej czytelniczce pozostaje więc szczególny rodzaj umocowania. Zgodnie z nowymi regulacjami ordynacji pełnomocnictwo szczególne upoważnia do działania we wskazanej sprawie podatkowej lub innej wskazanej sprawie należącej do właściwości organu podatkowego albo organu kontroli skarbowej.
Reklama
Wszystkie dokumenty, bez względu na rodzaj, można składać zarówno w formie tradycyjnej, papierowej, jak i elektronicznej. Pełnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego musi być uwierzytelnione za pomocą mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 lub 2 ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Chodzi o to, że powinno być podpisane za pomocą e-podpisu z kwalifikowanym certyfikatem lub udzielone za pomocą profilu zaufanego ePUAP.
Poza formą papierową lub elektroniczną może być również zgłoszone ustnie do protokołu. Wymagałoby to jednak obecności np. podczas czynności podejmowanych przez organ zarówno podatnika, jak i jego pełnomocnika, co dla wielu osób byłoby utrudnieniem. Dlatego zwykle pełnomocnictwa wystawiane są w formie dokumentu – papierowego lub elektronicznego, którym pełnomocnik posługuje się np. podczas wspomnianych czynności. Może okazać oryginał dokumentu przekazanego mu przez podatnika lub notarialnie poświadczony odpis pełnomocnictwa szczególnego, a także zawiadomienie o jego zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu w celu sporządzenia przez organ podatkowy jego urzędowego odpisu i dołączenia do akt sprawy. Artykuł 138a par. 4 daje jednak adwokatowi, radcy prawnemu i doradcy podatkowemu prawo do samodzielnego uwierzytelnienia odpisu udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisów innych dokumentów wykazujących na ich umocowanie do działania w imieniu podatnika. Z tym że organ podatkowy może, w razie wątpliwości, zażądać urzędowego poświadczenia podpisu strony. Jeśli jednak odpisy pełnomocnictwa lub innych dokumentów wykazujących umocowanie zostały sporządzone w formie dokumentu elektronicznego, ich uwierzytelnienia dokonuje się za pomocą e-podpisu z kwalifikowanym certyfikatem lub za pomocą profilu zaufanego ePUAP.

Reklama
Pani Monika nie musi udzielać pełnomocnictwa szczególnego jedynie doradcy podatkowemu, adwokatowi lub radcy prawnemu. Jak wynika z art. 138a par. 1 ordynacji, pełnomocnikiem strony może być każda osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, a więc np. małżonek.
W dokumencie muszą się znaleźć określone przepisami informacje. Trzeba w nim wskazać:
● dane identyfikujące mocodawcę (podatnika – panią Monikę), w tym jego identyfikator podatkowy (NIP, PESEL – w przypadku osób fizycznych),
● dane identyfikujące pełnomocnika, w tym jego identyfikator podatkowy,
● w przypadku nierezydenta – numer i serię paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, lub inny numer identyfikacyjny, o ile nie posiada identyfikatora podatkowego,
● adres tego pełnomocnika do doręczeń w kraju, a w przypadku adwokata, radcy prawnego lub doradcy podatkowego – także jego adres elektroniczny.
Jedynie dokument, który spełnia powyższe wymogi, może być uznany za pełnomocnictwo szczególne. W praktyce w jego sporządzeniu powinien pomóc pani Monice profesjonalny pełnomocnik, jeśli się na takiego zdecyduje.
Jeśli chodzi natomiast o samo postępowanie dotyczące odwołania od decyzji wójta gminy, to należy zwrócić uwagę, że od początku tego roku nie zmieniły się przepisy dotyczące stawki podatku od nieruchomości od garaży i miejsc postojowych. Jeżeli w poprzednich latach wójt prawidłowo naliczał stawkę, to w tym roku nie powinna ona wzrosnąć. Wyjątkiem byłaby sytuacja, gdyby w poprzednim roku rada gminy uchwaliła niższe niż określone przez ministra finansów stawki podatku od nieruchomości, a w tym roku zdecydowała o ich podniesieniu np. do poziomu maksymalnego, jaki dopuścił minister. Wtedy podwyżka – nieznaczna – byłaby dopuszczalna.
Podstawa prawna
Art. 138a–138o ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.).