Spółka cywilna nie może we własnym imieniu nabywać praw, w tym własności nieruchomości i innych praw rzeczowych – przypomniał NSA
Z tego powodu orzekł, że podatnikami podatku od nieruchomości są wspólnicy spółki cywilnej, a nie ona sama.
Sprawy prawdopodobnie by nie było, gdyby nie zmiana wspólników w jednej ze spółek cywilnych. Z tego powodu burmistrz miasta wygasił swoją wcześniejszą decyzję o przyznaniu jej zwolnienia w podatku od nieruchomości. Stwierdził, że nie dochowała ona warunków zwolnienia.
Dopiero wtedy, na skutek odwołania spółki, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach zorientowało się, że już pierwotna decyzja burmistrza o przyznaniu zwolnienia spółce była błędna. Nie można bowiem zwolnić z podatku kogoś, kto nie jest podatnikiem – stwierdziło SKO. Z tego powodu uznało decyzję cofającą zwolnienie za bezprzedmiotową, uchyliło ją i umorzyło postępowanie.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach stwierdził, że SKO postąpiło błędnie. Nie mogło uznać sprawy za bezprzedmiotową, bo decyzja o zwolnieniu podatkowym funkcjonowała w obrocie prawnym już od ośmiu lat – orzekł sąd. Nakazał więc merytorycznie rozpoznać cofnięcie zwolnienia.
Z tym z kolei nie zgodził się Naczelny Sąd Administracyjny. Orzekł, że decyzja o przyznaniu zwolnienia nie mogła zostać wydana na spółkę cywilną, bo to nie ona jest podatnikiem podatku od nieruchomości. Nie jest też tak, że podatnikiem jest zarówno spółka, jak i jej wspólnicy. Spółka cywilna to nic innego, jak umowa, w której wspólnicy zobowiązują się do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego (art. 860 par. 1 kodeksu cywilnego) – przypomniał sąd. Dlatego – jak podkreślił – współwłaścicielem nieruchomości mogą być jedynie wspólnicy spółki cywilnej, a nie umowa tych osób dotycząca prowadzenia wspólnie działalności gospodarczej.
Z tego powodu NSA orzekł, że w decyzji podatkowej powinni być wskazani z imienia i nazwiska wszyscy odpowiedzialni solidarnie współwłaściciele (współposiadacze), bez względu na to, czy i w jaki sposób wywiązują się z ciążących na nich zobowiązań podatkowych.
Sąd dodał, że inaczej jest w spółkach osobowych prawa handlowego: jawnej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej i partnerskiej. One bowiem mogą we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości (zgodnie z art. 8 par. 1 kodeksu spółek handlowych).
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 29 stycznia 2016 r., sygn. akt II FSK 3264/13.