Rozliczanie działalności na zasadach ogólnych i praca na etacie

Zdecydowanie najwygodniejsze jest roczne rozliczanie podatku dochodowego na jednej deklaracji PIT, jednak tylko podatnik, który prowadzi własną działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych i jednocześnie pracuje na etacie, może tego dokonać. Podatnik taki powinien użyć deklaracji PIT-36 i w części D (Dochody/Straty ze źródeł przychodu) podać kwoty dochodów oraz we właściwym wierszu wskazać, które z nich dotyczą pracy na etacie, a które prowadzenia działalności gospodarczej. Zaletą właśnie takiego rozliczania podatku dochodowego jest nie tylko prosty tryb składania go w urzędzie skarbowym, ale także możliwość skorzystania przez podatnika z rozmaitych ulg podatkowych.

Podatek liniowy i praca na etacie

W przypadku, gdy podatnik jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę i prowadzi działalność gospodarczą, którą rozlicza za pomocą podatku liniowego, czyli stałą stawką podatku: 19%, ma obowiązek złożyć dwie deklaracje, a w każdej z nich ujmuje dochód z innego źródła.
W odniesieniu do działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem liniowym podatnik składa PIT-36L. Powinien także załączyć do niej załącznik PIT/B. Jego treścią są informacje o wysokości dochodu/straty z pozarolniczej działalności gospodarczej z konkretnego roku podatkowego. Oprócz tego podatnik powinien ująć dochody, które uzyskał w tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na deklaracji PIT-37.

Rozliczając się w opisany powyżej sposób, podatnik nie może skorzystać z możliwości rozliczania się z małżonkiem, niezależnie od tego, że dochody z pracy na etat opodatkowane są na zasadach ogólnych.

Ryczałt i praca na etacie

Jeżeli podatnik osiąga dochody z pracy na etat i jednocześnie prowadzi działalność, rozliczaną za pomocą ryczałtu, również musi złożyć dwie deklaracje podatkowe. Dochody, które uzyskał, pracując na etacie, ujmuje na deklaracji PIT-37, natomiast te pochodzące z działalności gospodarczej opodatkowanej ryczałtowo - na deklaracji PIT-28. Należy dołączyć do niej także załącznik PIT-28A, stanowiący informację o przychodach przedsiębiorcy opodatkowanego na zasadach ryczałtu.
Jeżeli działalność opodatkowana jest ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, podobnie jak w przypadku podatku liniowego mimo dodatkowej pracy na etat nie można deklaracji rozliczyć wspólnie z małżonkiem.

Karta podatkowa i praca na etacie

Podatnik rozlicza się na dwóch deklaracjach, także jeśli prowadzi działalność opodatkowaną na zasadach karty podatkowej i pracuje na etacie. Również w takim przypadku rozliczenia dochodów z pracy na etacie dokonuje się na deklaracji PIT-37. Z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej ma natomiast obowiązek przekazać do urzędu skarbowego PIT-16A - jest to deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego.

W przypadku karty podatkowej i pracy na etat nie jest możliwe wspólne rozliczenie z małżonkiem.

Terminy składania PIT

Przedsiębiorca powinien pamiętać, że nie wszystkie deklaracje PIT składa się w tym samym czasie - terminy uzależnione są od typu deklaracji, którą ma obowiązek złożyć.

Praca na etat - zasady ogólne (skala podatkowa) PIT-37 (lub PIT-36, jeśli prowadzona jest równolegle działalność na zasadach ogólnych) - 30 kwietnia
Zasady ogólne (skala podatkowa) PIT-36 - 30 kwietnia
Podatek liniowy PIT-36L - 30 kwietnia
Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych PIT-28 - 31 stycznia
Karta podatkowa PIT-16A - 31 stycznia

Podatnik może wybrać sposób, w jaki dostarczy do urzędu skarbowego deklarację PIT. Może to zrobić:
● osobiście (składając je w okienku podawczym w formie papierowej),
● przez internet (wysyłając w formie elektronicznej),
● korespondencyjnie (przez Pocztę Polską lub polski urząd konsularny; w tym przypadku za datę złożenia druku uznaje się datę stempla pocztowego).

Andrzej Lazarowicz, prezes wfirma.pl