Do podstawy opodatkowania nie wilcza się opłat uiszczonych w imieniu i na rzecz klienta – potwierdził dyrektor łódzkiej izby.
Z pytaniem wystąpił podatnik, który w ramach prowadzonej działalności świadczy usługi pomocy prawnej. Oprócz reprezentowania klienta przed różnymi organami, wnosi także – w jego imieniu – opłaty za zgłoszenie i ochronę znaków towarowych, wzorów użytkowych i innych przedmiotów własności intelektualnej. Sam wystawia klientowi fakturę opiewającą na kwotę opłaty, powiększonej o VAT. Uważał bowiem, że opłatę tę wlicza się do podstawy opodatkowania świadczonych przez niego usług.
Nie zgodził się z tym dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi. Wyjaśnił, że co do zasady do podstawy opodatkowania zalicza się wszystko, co stanowi wartość świadczenia, które usługodawca otrzymuje lub powinien otrzymać. Są jednak wyjątki. Zgodnie z art. 29a ust. 7 ustawy o VAT do podstawy nie wlicza się m.in. kwot otrzymanych jako zwrot wydatków, poniesionych w imieniu i na rachunek klienta, które są ujmowane przejściowo przez podatnika w prowadzonej przez niego ewidencji na potrzeby podatku. Te warunki zdaniem organu spełniają uiszczanie przez podatnika opłaty. Musi on tylko mieć dowody ich wniesienia w imieniu klienta.
Interpretacja dyrektora IS w Łodzi z 11 lutego 2016 r., nr IPTPP3/4512-533/15-3/JM.