W 2015 r. zmieniła się definicja obiektu budowlanego na skutek nowelizacji prawa budowlanego. W mojej ocenie jednak, zasadniczo, nie wpłynęło to na zmianę zasad opodatkowania podatkiem od nieruchomości.
ikona lupy />
Dr Rafał Dowgier, Katedra Prawa Podatkowego Uniwersytetu w Białymstoku / Dziennik Gazeta Prawna
Generalnie zmiana sprowadzała się do tego, iż przy budynkach wskazano, że stanowią one jeden obiekt budowlany wraz instalacjami, ale jedynie tymi, które zapewniają możliwość ich użytkowania zgodnie z przeznaczeniem. Z kolei przy budowlach zrezygnowano z zaznaczenia, iż składają się na nie instalacje i urządzenia stanowiące jedną całość techniczno-użytkową. Z pojęcia obiektu budowlanego wykreślono więc w ogóle pojęcie urządzeń.
Należy jednak mieć na uwadze, że po pierwsze z definicji budowli w art. 1a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych nadal wynika, iż stanowi ją nie tylko obiekt budowlany w rozumieniu prawa budowlanego, niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, ale także urządzenie budowlane związane z obiektem budowlanym, które zapewnia możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.
Zatem – mimo że definicja obiektu budowlanego nic nie mówi o urządzeniach – to opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają urządzenia budowlane spełniające definicję z art. 3 pkt 9 prawa budowlanego (urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki).
Po drugie, mając na uwadze wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 13 września 2011 r. (P 33/09), należy przyjąć, że budowlą dla potrzeb opodatkowania podatkiem od nieruchomości będzie taki obiekt budowlany, który jest wskazany wprost w przepisach prawa budowlanego lub w załączniku do tej ustawy. W art. 3 pkt 3 tego aktu wskazuje się na różnego rodzaju budowle, które nie mają jednolitego charakteru, gdyż składają się one z części budowlanych oraz niebudowlanych. Są to m.in. obiekty liniowe (dalej doprecyzowane, do których zalicza się np. gazociągi, wodociągi, linie i trakcje elektroenergetyczne). Zmiana pojęcia obiektu budowlanego polegająca na usunięciu w zakresie budowli pojęcia „całość techniczno-użytkowa” wraz z instalacjami i urządzeniami nic więc nie wnosi. Skoro dana budowla jest wprost wskazana w prawie budowlanym, to podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości od wartości, na którą składają się wszystkie jej elementy.
Wyjątkiem od tej zasady będzie sytuacja, gdy przepis prawa budowlanego wprost nakazuje postępować inaczej, tj. za obiekt budowlany uznaje wyłącznie część budowlaną (np. przy niektórych kategoriach urządzeń technicznych oraz w przypadku kabli umieszczonych w kanalizacji kablowej).