Zbiornik na gaz płynny nie jest urządzeniem technicznym. Podlega opodatkowaniu tak samo jak ogrodzenia, przejazdy lub place pod śmietniki – orzekł NSA.
Chodziło o spółkę zarabiającą głównie na montażu instalacji gazowych. Nie zgadzała się ona z opinią burmistrza, który zaklasyfikował zbiorniki z gazem płynnym LPG jako obiekty budowlane. Uważała, że są to urządzenia techniczne, bo mogą być one łatwo zdemontowane i zastąpione, nie są więc trwale i nieprzemijająco połączone z obiektem. Organy podatkowe uznały jednak, że fizyczne połączenie nie jest tu kluczowe, liczy się bowiem związek funkcjonalny, czyli zaopatrywanie w gaz.
Spółka utrzymywała jednak, że nie wystarczy samo tylko powiązanie funkcjonalne. Zbiornik jest bowiem elementem większej całości. W jej skład wchodzą również: przyłącze (rura prowadząca od zbiornika do lokalu) i płyta betonowa, na której zbiornik jest usytuowany. Te elementy są natomiast własnością klienta i to nie spółka powinna za nie płacić. Niezasadne jest zatem wyodrębnianie jednego fragmentu instalacji w celu jego opodatkowania – twierdziła spółka.
Z jej argumentacją nie zgodziły się ani samorządowe kolegium odwoławcze, ani WSA w Bydgoszczy. Powoływały się na art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych i na tej podstawie twierdziły, że budowlą jest urządzenie budowlane związane z obiektem, które zapewnia możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem. Ich zdaniem zbiorniki na gaz spełniają to kryterium, bo bez nich instalacja grzewcza nie miałaby racji bytu.
NSA ograniczył się tylko do uznania zbiorników za obiekt budowlany, nie odniósł się natomiast do zarzutów zaklasyfikowania ich jako urządzenia budowlane. Zwrócił uwagę na to, że art. 3 pkt 3 prawa budowlanego (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.) wyraźnie wymienia zbiorniki jako budowle i jest to wystarczającą przesłanką do tego, aby objąć je podatkiem od nieruchomości. Położenie zbiornika nie ma znaczenia, może on być wewnątrz lub na zewnątrz budynku – stwierdził sędzia NSA Zbigniew Romała.
Orzecznictwo w tej kwestii nie jest jednak jednoznaczne. Chociaż NSA utrzymuje, że stacje gazowe od dawna są klasyfikowane jako budowle, to nie wszystkie wyroki sądów wojewódzkich są jednomyślne w kwestii opodatkowania samych zbiorników. Ta sama spółka spotkała się z korzystnym dla niej rozstrzygnięciem WSA w Warszawie, w którym sąd orzekł, że zbiornik LPG nie podlega opodatkowaniu, bo jest urządzeniem, a nie obiektem budowlanym (sygn. akt VIII SA/Wa 541/10, wyrok prawomocny). Z drugiej strony zapadały wyroki całkiem przeciwne, np. przed WSA w Gorzowie Wlkp. i Poznaniu (sygn. akt I SA/Go 22/12 i III SA/Po 212/12). Stwierdzono w nich, że zbiornik podlega opodatkowaniu jako budowla, bo spełnia wszystkie kryteria wymienione w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych.
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 4 lutego 2016 r., sygn. akt II FSK 3328/13.