Kolejny sąd orzekł, że przed 2016 r. gminy mogły odliczać cały podatek od wydatków, jeśli służyły one do działalności nieobjętej VAT. Ministerstwo Finansów uważa inaczej
Obowiązek stosowania prewspółczynnika został formalnie wprowadzony od 1 stycznia 2016 r. Dopiero od tego dnia są w ustawie o VAT przepisy określające sposób podziału kwot podatku naliczonego pomiędzy działalność objętą VAT i niepodlegającą opodatkowaniu. Mimo tego Ministerstwo Finansów twierdzi, że również przed 2016 r. gminy miały obowiązek rozdzielać kwoty podatku naliczonego na oba te rodzaje działalności.
Resort sięga najczęściej do wyroku WSA we Wrocławiu z 24 lipca 2014 r. (sygn. akt I SA/Wr 754/14) i takie stanowisko prezentuje w interpretacjach indywidualnych. Przedstawił je również w odpowiedzi na pytania DGP (DGP nr 198/2015).
W sądach kształtuje się jednak linia orzecznicza, która przeczy twierdzeniom MF. Linię tą potwierdził ostatnio również WSA w Łodzi.
Sprawa dotyczyła gminy, która wybudowała halę sportową. Pierwotnie gmina przekazała budynek szkole, która wykorzystywała go do nieodpłatnych zajęć sportowych. Potem jednak hala została z powrotem przekazana gminie, a ta obecnie wykorzystuje ją zarówno do prowadzenia szkolnych zajęć WF (działalność nieodpłatna i nieopodatkowana VAT), jak i odpłatnego wynajmu.
Spór dotyczył tego, czy gmina może odliczać cały VAT zawarty w kosztach wydatków bieżących, czy tylko jego część. Chodziło o wydatki związane z utrzymaniem hali: zakupem prądu, innych mediów i środków czystości, usług sprzątania i wywozu nieczystości, drobnymi remontami itp.
Gmina uważała, że może odliczać cały podatek naliczony. Dyrektor izby skarbowej się na to nie zgodził. Zwrócił uwagę na to, że wydatki bieżące mają związek zarówno z czynnościami nieopodatkowanymi (udostępnianie hali na cele gminne, w tym szkolne), jak i opodatkowanymi (odpłatny wynajem). W związku z tym – stwierdził – gmina nie może odliczać podatku od części wydatków przeznaczonych na działalność nieobjętą VAT, bo nie pozwala na to art. 173 dyrektywy VAT.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi podzielił stanowisko gminy. Powołał się na uchwałę z 24 października 2011 r. (sygn. akt I FPS 9/10), w której NSA stwierdził, że czynności niepodlegające VAT nie mogą wpływać na zakres prawa do odliczenia podatku naliczonego. W rezultacie, jeżeli podatek naliczony wynika z wydatków związanych z czynnościami opodatkowanymi oraz z czynnościami niepodlegającymi VAT, to podatnik nie stosuje odliczenia częściowego, czyli według proporcji, o której mowa w art. 90 ust. 3. Ma prawo odliczyć cały VAT.
Skoro przed 2016 r. polski ustawodawca nie przewidział prewspółczynnika, to rację ma gmina, twierdząc, że czynności niepodlegające VAT nie mogą wpłynąć na zakres jej prawa do odliczenia podatku – orzekł WSA, powołując się na wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 13 marca 2008 r. (C-437/06).
Wyrok jest nieprawomocny.
Ważne
Państwa unijne same ustalają metody i kryteria podziału kwot podatku naliczonego pomiędzy działalność gospodarczą i niemającą takiego charakteru
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Łodzi z 12 stycznia 2016 r., sygn. akt I SA/Łd 1332/15. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia