Zasady niewszczynania postępowania lub umarzania spraw w przypadku niskiej wartości podatku od nieruchomości nie stosuje się do tegorocznych decyzji, które dotyczą lat poprzednich.
Te i inne wątpliwości dotyczące przepisów, które weszły w życie 1 stycznia 2016 r., rozwiał dyrektor departamentu podatków lokalnych w Ministerstwie Finansów w piśmie o sygnaturze PL-LS.834.130.2015.
Chodzi o art. 6 ust. 8a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 849 ze zm.). Na jego podstawie nie wszczyna się postępowania, a postępowanie wszczęte umarza, jeżeli wysokość zobowiązania podatkowego na dany rok podatkowy nie przekroczy określonych na 1 stycznia roku podatkowego najniższych kosztów doręczenia w obrocie krajowym przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru (obecnie to 6,10 zł). W takim przypadku decyzję umarzającą postępowanie pozostawia się w aktach sprawy.
Gminy mają jednak wątpliwość, czy nowa zasada ma także zastosowanie do decyzji wydanych w 2016 r., ale dotyczących lat poprzednich. Resort finansów wyjaśnił, że nie. Powołał się przy tym na fundamentalną zasadę polskiego systemu prawa, zgodnie z którą nowo ustanowione przepisy nie mogą odnosić się do stosunków prawnych zaistniałych i zakończonych przed dniem wejścia w życie nowych regulacji.
Resort wyjaśnił też, jakie limity należy brać pod uwagę, jeżeli przyszłe decyzje będą dotyczyć lat poprzednich. Podkreślił, że kwota powodująca niewszczynanie lub umarzanie postępowania określana będzie odrębnie na każdy rok podatkowy. I tak, jeśli zobowiązanie podatkowe będzie ustalane za lata ubiegłe, trzeba będzie wziąć pod uwagę kwotę obowiązującą w roku, za który ustalana będzie danina. Resort podkreślił, że gdyby liczył się limit obowiązujący w momencie wydania decyzji, mogłaby to prowadzić do zróżnicowania sytuacji podatników.
Gminy nie są też pewne, kiedy decyzja wydana na podstawie art. 6 ust. 8a ustawy o podatkach i opłatach wiąże organ podatkowy. Otóż następuje to w chwili jej wydania. I wprawdzie resort przyznał, że co do zasady, zgodnie z art. 212 ordynacji podatkowej, momentem, w którym decyzja podatkowa wchodzi do obrotu prawnego, jest chwila jej doręczenia, ale w niektórych sytuacjach wiąże organ podatkowy od momentu jej wydania. Tak jest np. w przypadku decyzji, o których mowa w art. 6 ust. 8a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. „Przepis ten należy traktować jako lex specialis w stosunku do art. 212 o.p.” – czytamy w piśmie resortu. Od tego momentu istnieje więc np. prawo do wniesienia odwołania.