Od 1 stycznia 2016 r. zmieniły się zasady naliczania odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych ujawnionych w wyniku korekty deklaracji. Na podstawie nowo dodanego art. 56a ordynacji podatkowej obniżona została stawka preferencyjna tych odsetek – z 75 proc. do 50 proc. stawki podstawowej.
dr Janusz Marciniuk doradca podatkowy, Marciniuk i Wspólnicy / DGPJednocześnie zaostrzono warunki zastosowania stawki preferencyjnej, wprowadzając wymóg złożenia korekty nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia upływu terminu do złożenia deklaracji. W związku z tym powstaje pytanie, jakie zasady należy stosować do zaległości podatkowych powstałych przed 1 stycznia 2016 r., a ujawnionych już po wprowadzeniu nowych przepisów.
Zgodnie z przepisem przejściowym (art. 19 ustawy zmieniającej z 10 września 2015 r., Dz.U. poz. 1649) do takich zaległości podatkowych stosuje się co do zasady przepisy dotychczasowe, z tym że złożenie korekty może nastąpić bez uzasadnienia jej przyczyn. Oznacza to, że podatnik będzie mógł skorzystać ze stawki preferencyjnej niezależnie od tego, ile czasu minęło od powstania zaległości podatkowej, o ile spełni warunki określone w obowiązujących do końca 2015 r. art. 56 par 1a i 1b ordynacji. Będzie to natomiast stawka preferencyjna obowiązująca do końca 2015 r., czyli w wysokości 75 proc.
Po spełnieniu jednak dodatkowych warunków możliwe będzie zastosowanie stawki preferencyjnej w wysokości 50 proc. także w stosunku do zaległości powstałych przed 1 stycznia 2016 r. Warunki te to złożenie prawnie skutecznej korekty deklaracji w terminie 6 miesięcy od wejścia w życie ustawy zmieniającej z 10 września 2015 r., czyli do 30 czerwca 2016 r. (z uwzględnieniem ograniczeń dotyczących okoliczności składania korekty deklaracji wynikających z art. 56a par. 3 ordynacji) oraz zapłata zaległości podatkowej w ciągu 7 dni od złożenia korekty. Na równi z terminową zapłatą będzie przy tym traktowane zaliczenie nadpłaty lub zwrotu podatku, a także potrącenie lub przeniesienie własności rzeczy lub praw majątkowych w trybie określonym w art. 66 ordynacji, jeżeli nastąpiło na wniosek złożony w terminie 7 dni od dnia złożenia korekty deklaracji.