Jednostki budżetowe nie stosują już kont 770 i 771. Przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpią incydentalnie ujmują na koncie 760 lub 761
ikona lupy />
Dziennik Gazeta Prawna
Od nowego roku weszły w życie zmiany wprowadzone przez rozporządzenie ministra finansów z 2 listopada 2015 r. Są one konsekwencją ostatniej nowelizacji, czyli ustawy z 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw.
Oznacza to, że jednostki sektora finansów publicznych zobowiązane do stosowania przepisów rozporządzenia powinny dokonać stosownych zmian w polityce rachunkowości obowiązującej w ich jednostce. Aby ułatwić jednostkom budżetowym i samorządowym zakładom budżetowym weryfikację polityki, przygotowano tabelę. Na jej podstawie warto wprowadzić zmiany w opisie kont w polityce rachunkowości.
Najważniejsze zmiany to brak kont 770 – Zyski nadzwyczajne i 771 – Straty nadzwyczajne. Począwszy od 1 stycznia 2016 r., skutki finansowe zdarzeń trudnych do przewidzenia, następujących poza działalnością operacyjną jednostki i niezwiązanych z ogólnym ryzykiem jej prowadzenia określonych w rozporządzeniu jako przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpią incydentalnie, będą ujmowane w księgach rachunkowych jednostek budżetowych czy samorządowych zakładów budżetowych na kontach 760 – Pozostałe przychody operacyjne i 761 – Pozostałe koszty operacyjne. Otrzymane odszkodowania dotyczące zdarzeń trudnych do przewidzenia będą ujmowane: Wn konto 240 Pozostałe rozrachunki, Ma konto 760 Pozostałe przychody operacyjne (analityka: zdarzenia losowe), zaś poniesione straty (szkody) spowodowane zdarzeniami trudnymi do przewidzenia: Wn konto 761 – Pozostałe koszty operacyjne (analityka: zdarzenia losowe), Ma konto 240 – Pozostałe rozrachunki lub inne konto w zależności od rodzaju operacji. Natomiast w końcu roku przeksięgowanie salda konta pozostałych przychodów operacyjnych będzie ewidencjonowane: Wn konto 760 – Pozostałe przychody operacyjne (analityka: zdarzenia losowe), Ma konto 860 – Wynik finansowy. Trzeba też przeksięgować w końcu roku salda konta pozostałych kosztów operacyjnych: Wn konto 860 – Wynik finansowy, Ma konto 761 – Pozostałe koszty operacyjne (analityka: zdarzenia losowe). [schemat]
Konsekwencją wprowadzonych zmian było również dostosowanie załącznika nr 7. Po zmianach w rachunku zysków i strat jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego nie będą już prezentowane pozycje:
● I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G + H),
● J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I – J.II) oraz punktu tej pozycji I. Zyski nadzwyczajne i II. Straty nadzwyczajne.
SCHEMAT
Ewidencja przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpią incydentalnie
Objaśnienia:
1. Otrzymane odszkodowania dotyczące zdarzeń trudnych do przewidzenia;
2. Poniesione straty (szkody) spowodowane zdarzeniami trudnymi do przewidzenia;
3. Przeksięgowanie w końcu roku salda konta pozostałych przychodów operacyjnych;
4. Przeksięgowanie w końcu roku salda konta pozostałych kosztów operacyjnych.
Tabela 1. Zmiany w rachunku zysków i strat

Tabela 2. Zmiany w załączniku nr 3

Podstawa prawna
Rozporządzenie ministra finansów z 2 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1954).
Ustawa z 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1333).
Rozporządzenie ministra finansów z 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 289).