Po przekształceniu spółki kapitałowej w osobową nadal obowiązują restrykcje w zaliczaniu odpisów amortyzacyjnych do kosztów podatkowych – stwierdził dyrektor warszawskiej izby.
Innego zdania był Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 19 sierpnia 2015 r. (sygn. akt II FSK 1899/13), ale organ pominął milczeniem to orzeczenie.
Pytanie zadał przedsiębiorca planujący zostać w przyszłości wspólnikiem spółki jawnej. Miała ona powstać z przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Jeszcze przed przekształceniem przedsiębiorca planował wnieść do spółki z o.o. środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne (licencje itp.). Ich wartość rynkowa miała być wyższa niż wartość objętych w zamian udziałów, przez co nadwyżka miała zostać przekazana na kapitał zapasowy
Po przekształceniu spółka jawna miałaby kontynuować działalność, wykorzystując majątek wniesiony wcześniej do spółki z o.o.
Przedsiębiorca uważał, że w spółce jawnej nie będą go już obowiązywać takie ograniczenia w zaliczaniu odpisów amortyzacyjnych do kosztów podatkowych, jak w spółce z o.o. Chodziło o art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d ustawy o CIT, który nie pozwala zaliczać do kosztów odpisów amortyzacyjnych od składników majątku nabytych aportem w tej części, w której nie został on przekazany na utworzenie lub podwyższenie kapitału zakładowego spółki. Przedsiębiorca wskazywał, że w ustawie o PIT nie ma odpowiednika tego przepisu i dlatego w spółce jawnej takie ograniczenie nie obowiązuje.
Innego zdania był dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie. Powołał się na art. 93–97 ordynacji podatkowej odnoszące się do sukcesji generalnej. Wynika z nich, że spółka osobowa powstała w wyniku przekształcenia kapitałowej wchodzi jako następca prawny we wszystkie prawa i obowiązki, które przysługiwały wcześniejszej istniejącemu podmiotowi. To oznacza, że jej wspólników nadal obowiązują restrykcje z art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d ustawy o CIT – stwierdził dyrektor.
Zignorował przy tym wykładnię NSA zawartą w wyroku z 19 sierpnia 2015 r., z której wynika, że do wspólników spółek osobowych można stosować wyłącznie przepisy ustawy o PIT, a te nie zawierają takiego ograniczenia, jakie obowiązuje spółki kapitałowe na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d ustawy o CIT.
Interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 16 grudnia 2015 r., nr IPPB6/4510-330/15-4/TO.