● Jak dokonać analizy porównawczej, jeśli dane dotyczące transakcji są trudno dostępne
● Podatnik prowadzi działalność w dziedzinie, w której na rynku polskim nie ma wielu konkurentów. Na podstawie jakich danych powinien przeprowadzić analizę porównawczą?
Izabela Klimowicz
konsultant w dziale doradztwa podatkowego BDO
Zgodnie z zaleceniami ustawodawcy analiza porównawcza powinna wykorzystywać w pierwszej kolejności dane na temat polskich podmiotów, jeżeli dane takie są dostępne. Dopiero w przypadku braku wystarczających wyników spółek prowadzących działalność w Polsce wyszukiwanie może zostać rozszerzone na inne kraje (np. Europę). Podatnik zawierający porównywalne transakcje zarówno z podmiotami powiązanymi, jak i z niezależnymi, będzie mógł wykorzystać dane dotyczące tych transakcji, a także dane z zewnętrznych baz danych.
W przypadku braku danych do przeprowadzenia analizy, podatnik załącza do dokumentacji podatkowej opis zgodności warunków transakcji oraz innych zdarzeń ustalonych z podmiotami powiązanymi z warunkami, które ustaliłyby między sobą niezależne podmioty.
Podstawa prawna
Art. 9a ust. 2c ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 851 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2017 r.
● Za jaki okres podatnik, którego rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, będzie zobowiązany sporządzić pierwszą dokumentację według nowych wymogów?
Joanna Pasymowska
menedżer w dziale doradztwa podatkowego BDO
Z wyjątkiem przepisów o sprawozdaniach CIT-CBC (które po raz pierwszy będą składane z końcem 2017 r.) nowelizacja przepisów dotyczących dokumentacji cen transferowych wchodzi w życie 1 stycznia 2017 r. Zatem transakcje i inne zdarzenia rozpoczęte po 1 stycznia 2017 r. będą musiały być dokumentowane zgodnie z nowymi przepisami. Natomiast pierwsze oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji, a także pierwszy formularz CIT-TP podatnik będzie zobowiązany złożyć do dnia upływu terminu określonego dla złożenia rocznego zeznania podatkowego za 2017 r., czyli do 31 marca 2018 r.
Podstawa prawna
Art. 10 ustawy z 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U z 2015 r. poz. 1932).
● Jestem lekarzem, prowadzę prywatny gabinet. Chciałbym kupić rower, którym będę dojeżdżał z domu do gabinetu. Czy wydatek na zakup roweru mogę zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej?
Tomasz Krywan
doradca podatkowy
Kosztami uzyskania przychodów są koszty ponoszone przez podatników w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych jako niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (zob. art. 22 ust. 1 ustawy o PIT). Na gruncie tego przepisu do kosztów uzyskania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej można zaliczać koszty dojazdów z miejsca zamieszkania przedsiębiorcy do siedziby prowadzonej firmy czy innych miejsc prowadzenia działalności gospodarczej. Potwierdzają to organy podatkowe w udzielanych wyjaśnieniach, czego przykładem może być interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 12 czerwca 2008 r. (nr ITPB1/415-221/08/DP), w której czytamy, że „jeżeli codzienne dojazdy wnioskodawcy z miejsca zamieszkania do miejsca wykonywania działalności są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania firmy, a w konsekwencji do osiągnięcia przez wnioskodawcę przychodów, wydatki poniesione na ten cel mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej”.
Dotyczy to również wydatków na nabycie środków transportu wykorzystywanych do takich dojazdów. Najczęściej, ze względu na wartość początkową przekraczającą 3500 zł, wydatki na ich nabycie mogą być zaliczane do kosztów uzyskania pośrednio, poprzez odpisy amortyzacyjne (zob. przykładowo interpretację indywidualną dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 14 maja 2012 r., nr ILPB1/415-188/12-2/IM). Jednak w przypadku wydatków na nabycie środków transportu wykorzystywanych do dojazdów do siedziby prowadzonej firmy czy innych miejsc prowadzenia działalności gospodarczej, których wartość nie przekracza 3500 zł, amortyzacja nie jest konieczna. W takich przypadkach wydatki na nabycie środków transportu mogą być zaliczane bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów.
A zatem, o ile wartość początkowa przedmiotowego roweru nie przekracza 3500 zł, wydatek na jego nabycie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. W takim przypadku znajdzie zastosowanie interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 26 kwietnia 2013 r. (nr IBPBI/1/415-95/13/SK), w której czytamy, że „jeżeli rower, który wnioskodawca zamierza zakupić, będzie w istocie wykorzystywany w ramach i na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, to wydatki poniesione na jego nabycie będą mogły stanowić koszty uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej, pod warunkiem należytego ich udokumentowania”.
Podstawa prawna
Art. 22 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.).
● Polska grupa kapitałowa wchodząca w skład międzynarodowej grupy podlega sprawozdawczości w innym kraju. Czy oznacza to, że nie dotyczą jej przepisy w zakresie CIT-CBC?
Joanna Pasymowska
menedżer w dziale doradztwa podatkowego BDO
Z uwagi na to, że polska spółka nie jest jednostką dominującą, nie będzie zobowiązana do sporządzania sprawozdania CIT-CBC. Nie oznacza to jednak, że nie musi gromadzić informacji, które znajdują się w takim sprawozdaniu. Ostatecznie sprawozdanie CIT-CBC będzie musiało zostać przygotowane przez zagraniczną spółkę matkę lub ostatniego udziałowca i wówczas będą oni wymagali od spółki polskiej przekazania tych informacji.
Podstawa prawna
Art. 27 ust. 6 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 851 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2016 r.
● Kto przygotowuje dokumentację grupową w przypadku polskich spółek należących do zagranicznego koncernu?
Joanna Pasymowska
menedżer w dziale doradztwa podatkowego BDO
Dokumentacja grupowa może być przygotowana przez spółkę zarówno polską, jak i zagraniczną. Ustawodawca wymaga, aby dokumentacja podatników, których przychody lub koszty przekroczą równowartość 20 mln euro, zawierała także informacje o grupie podmiotów powiązanych. Master File będzie przygotowywany z perspektywy grupy ze wskazaniem podmiotu, który sporządził informacje o grupie podmiotów powiązanych. Zatem to grupa zadecyduje o tym, która ze spółek sporządzi dokumentację grupową. Co ważne, należy zadbać o to, aby dokumentacja lokalna była z nią spójna.
Podstawa prawna
Art. 9a ust. 2d pkt 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 851 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2017 r.
● Jak należy postąpić, gdy rok podatkowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym?
Izabela Klimowicz
konsultant w dziale doradztwa podatkowego BDO
W sytuacji gdy rok podatkowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym, nowe wymogi dotyczące dokumentacji cen transferowych mają zastosowanie do tej części transakcji lub innych zdarzeń, które są realizowane po 31 grudnia 2016 r., mimo że rozpoczęły się przed 1 stycznia 2017 r., czyli przed wejściem w życie nowych przepisów. Zatem wtedy, gdy rok podatkowy podatnika kończy się 31 marca 2017 r., podatnik będzie zobowiązany do sporządzenia pierwszej dokumentacji zgodnej z nowymi przepisami już za okres od 1 stycznia do 31 marca 2017 r.
Podstawa prawna
Art. 11 ustawy z 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1932).
● Czy podmiot dominujący, którego skonsolidowane przychody przekroczą 750 mln euro, będzie musiał złożyć sprawozdanie CIT-CBC, jeśli ma siedzibę za granicą?
Izabela Klimowicz
konsultant w dziale doradztwa podatkowego BDO
W świetle nowelizacji sprawozdanie CIT-CBC będą składać jedynie podmioty krajowe, tak więc podmiot dominujący posiadający siedzibę za granicą będzie najprawdopodobniej zobowiązany do złożenia sprawozdania CIT-CBC w kraju siedziby. Poszczególne kraje mają docelowo wprowadzić zmiany do lokalnych regulacji na bazie prac OECD. Zatem regulacje dotyczące sprawozdawczości międzynarodowych grup kapitałowych będą analogiczne we wszystkich państwach, a organy podatkowe innych państw, na mocy międzynarodowych porozumień, będą mogły wymieniać się tymi danymi.
Podstawa prawna
Art. 27 ust. 6 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 851 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2016 r.
● Spółka z o.o. z siedzibą w Polsce, będąca jednostką dominującą, której skonsolidowane przychody przekraczają 750 mln euro, jest zobowiązana do sporządzania dokumentacji grupowej (Master File). Czy musi złożyć również oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji grupowej?
Joanna Pasymowska
menedżer w dziale doradztwa podatkowego BDO
Nie, obowiązek złożenia oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych dotyczy jedynie dokumentacji lokalnej.
Podstawa prawna
Art. 9a ust. 7 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 851 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2017 r.