TEZA: Podatkowi od spadków i darowizn nie podlega nabycie w drodze spadku, zapisu windykacyjnego lub darowizny praw autorskich i praw pokrewnych, praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych oraz wierzytelności wynikających z nabycia tych praw.
Reklama
Nr IBPB-2-1/4515-135/15/MK
INTERPRETACJA INDYWIDUALNA DYREKTORA IZBY SKARBOWEJ
z 27 listopada 2015 r.
PROBLEM
Podatniczka nie prowadzi działalności gospodarczej, pozostaje w związku małżeńskim, a między małżonkami istnieje małżeńska wspólność majątkowa. Wkrótce zamierza rozpocząć prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej. Podatniczka nie wyklucza, że w najbliższej przyszłości otrzyma w formie darowizny znak towarowy od męża. Darowizna ta zostanie przyjęta do jej majątku osobistego. Znak towarowy objęty jest prawem ochronnym udzielonym decyzją Urzędu Patentowego. Strony umowy darowizny zgodnie określą wartość znaku powyżej 3500 zł. Umowa darowizny zostanie zawarta na terytorium Polski.
Otrzymany w formie darowizny znak towarowy podatniczka wprowadzi do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych według wartości wynikającej z umowy darowizny i będzie wykorzystywała do celów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, tj. będzie się nim posługiwała albo przekaże lub odpłatnie użyczy w formie licencji bądź też dokona jego sprzedaży. Znak towarowy w dniu przyjęcia go do używania przez Wnioskodawczynię będzie nadawał się do gospodarczego wykorzystania dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej, a jego przewidywany okres używania będzie dłuższy niż rok, gdyż Wnioskodawczyni zamierza go licencjonować do innego podmiotu lub innych podmiotów, w tym być może do firmy męża, który prowadzi działalność jako osoba fizyczna. Zgodnie z umową podmiot upoważniony do korzystania z prawa będzie uiszczać (miesięcznie lub kwartalnie) na rzecz podatniczki opłaty. Z tytułu odpłatnego udostępniania prawa podatniczka będzie wykazywać przychody z opłat licencyjnych. Zamierza rozpocząć dokonywanie odpisów amortyzacyjnych znaku towarowego w ramach prowadzonej działalności.
Czy darowizna prawa (znak towarowy) będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn?
ODPOWIEDŹ IZBY
Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 86 ze zm.) podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, m.in. tytułem darowizny.
Natomiast stosownie do art. 3 pkt 2 wspomnianej ustawy podatkowi od spadków i darowizn nie podlega nabycie w drodze spadku, zapisu windykacyjnego lub darowizny praw autorskich i praw pokrewnych, praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych oraz wierzytelności wynikających z nabycia tych praw.
W rozpatrywanej sprawie podatniczka otrzyma od męża w formie darowizny znak towarowy. Darowizna ta zostanie przyjęta do jej majątku osobistego. Znak towarowy objęty jest prawem ochronnym udzielonym decyzją Urzędu Patentowego RP.
Biorąc pod uwagę powyżej przywołane przepisy ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz przedstawione zdarzenie przyszłe, należy stwierdzić, że nabycie w drodze darowizny od męża prawa własności intelektualnej (znaku towarowego) na podstawie art. 3 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn nie będzie podlegało podatkowi od spadków i darowizn, będzie wyłączone spod władztwa tej ustawy. Zatem darowizna ta nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn.