Jeśli wartość świadczeń z podmiotem powiązanym wyniesie ponad 100 tys. euro, trzeba sporządzić dokumentację cen transferowych dla wszystkich transakcji zawartych z nim w danym roku, a nie jedynie tych, które miały miejsce po osiągnięciu tego limitu – uznał WSA w Białymstoku
Sprawa dotyczyła spółki wykonującej usługi budowlane, w tym tynki gipsowe. Udziały w niej ma m.in. jej prezes (będący przez to podmiotem powiązanym), który za zgodą i wiedzą wspólników prowadzi samodzielną działalność gospodarczą i również wykonuje tynki gipsowe. Kupuje on od spółki (czyli podmiotu powiązanego) gips budowlany po cenach rynkowych. W ciągu roku wartość transakcji przekracza 100 tys. euro, ale jednostkowe transakcje nie przekraczają 10 tys. euro. Spółka sądziła, że będzie musiała sporządzić dokumentację cen transferowych jedynie w stosunku do transakcji, które będą miały miejsce po przekroczeniu 100 tys. euro, a i to pod warunkiem że wartość zawartych transakcji przekroczy 20 proc. kapitału zakładowego. Uważała więc, że dokumentacją nie musi obejmować transakcji zawartych przed przekroczeniem 100 tys. euro.
Dyrektor izby skarbowej wyjaśnił, że dla powstania obowiązku dokumentowania transakcji ma znaczenie zarówno kwota pojedynczej transakcji, jak i łączna kwota transakcji zawartych z jednym kontrahentem w danym roku podatkowym. Jeśli podatnik świadczy usługi lub sprzedaje towary jednego rodzaju (np. na podstawie umowy ramowej), to wartość świadczeń trzeba zsumować i porównać z limitami. W tej sprawie organ nie miał wątpliwości, że spółka zawiera z prezesem transakcje jednego rodzaju. Skoro łączna wartość sprzedaży w ciągu roku przekroczyła 100 tys. euro, to spółka musi sporządzić dokumentację podatkową i objąć nią wszystkie transakcje dla prezesa, a nie tylko te po przekroczeniu limitu – uznał dyrektor izby.
WSA w Białymstoku potwierdził, że wartość realizowanych w roku podatkowym transakcji trzeba sumować. Wskazał, że wynika to ze sformułowania użytego w art. 9a ust. 2 ustawy o CIT, dotyczącego łącznej kwoty świadczeń wymagalnych w roku podatkowym. Wyjaśnił też, że obowiązek sporządzenia dokumentacji po przekroczeniu wartości obrotu w wysokości 100 tys. euro dotyczy wszystkich transakcji zawartych w roku podatkowym z danym podmiotem powiązanym, a nie jedynie transakcji przekraczających tę wartość. Odmienna interpretacja – zdaniem WSA – uniemożliwiałaby pełną ocenę transakcji gospodarczych zawieranych z tym samym podmiotem powiązanym, a tym samym mogłaby prowadzić do obejścia art. 9a ust. 2 ustawy o CIT.
Wyrok jest nieprawomocny.
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Białymstoku z 12 listopada 2015 r., sygn. akt I SA/Bk 412/15. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia