Nierzadkie są sytuacje, kiedy mimo wykonania usługi i wystawienia faktury VAT kontrahent nie poczuwa się do obowiązku zapłaty należnego wynagrodzenia. Takie zachowanie nie tylko podważa wzajemne zaufanie, ale i narusza obowiązujące w obrocie gospodarczym reguły uczciwości. Pojawia się więc pytanie, czy i kiedy faktura VAT może być traktowana jak wezwanie dłużnika do zapłaty.

Faktura VAT traktowana jak wezwanie do zapłaty

Faktura VAT jest przede wszystkim dokumentem rozliczeniowym na gruncie prawa podatkowego. Nie ma jednak przeszkód prawnych, aby uznać wystawioną fakturę VAT za wezwanie do zapłaty. Dlaczego? W praktyce bowiem większość faktur zawiera określenie zarówno sposobu, jak i czasu zapłaty ( czyli terminu płatności). Dlatego też taka faktura, która posiada wyżej wskazane cechy, może być uznana za wezwanie do zapłaty. Na marginesie należy także wspomnieć, że obowiązujące przepisy prawa cywilnego nie wymagają dla wezwania do zapłaty żadnej szczególnej formy, tym samym wezwanie to może nastąpić w sposób dowolny, byleby było dostatecznie wyraźne i zrozumiałe. W takim razie faktura może być równoznaczna z wezwaniem do zapłaty, ale tylko wówczas, gdy zawiera stosowną wzmiankę co do sposobu i czasu zapłaty. Taka wzmianka jest bowiem niewątpliwie złożonym - przez osobę uprawnioną - oświadczeniem woli, stanowiącym wezwanie do wykonania zobowiązania pieniężnego. Powyższe stanowisko znajduje odzwierciedlenie w obowiązującej linii orzeczniczej. Judykatura wprost wskazuje, że doręczenie dłużnikowi dokumentu rozliczeniowego (faktury) jest wezwaniem go do spełnienia świadczenia pieniężnego wówczas, gdy zawarto w nim stosowną wzmiankę co do sposobu i czasu zapłaty (zob. uchwałę SN z 19 maja 1992 r., sygn. akt III CZP 56/92).