Zmiany, które wejdą w życie za trzy tygodnie, będą dotyczyły płatników i podatników. Obejmą nie tylko zatrudnionych na umowę o pracę, lecz także uzyskujących przychody z kapitałów pieniężnychNowelizacja ustawy o PIT doprecyzowała, że pracownik, który otrzyma od pracodawcy dopłatę do pobytu dzieci w przedszkolach, żłobkach i klubach dziecięcych, i będzie ona pochodziła z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, nie będzie musiał od niej płacić podatku. Jeśli środki zostaną wypłacone spoza funduszu, zostaną zwolnione z PIT jedynie do wysokości określonych limitów: 400 zł (jeśli dziecko pracownika będzie pod opieką opiekuna lub uczęszczało do żłobka lub klubu dziecięcego) i 200 zł (jeśli będzie ono uczęszczało do przedszkola).
Zmiany są również korzystne dla pracodawców. Będą mogli zaliczyć do kosztów podatkowych wydatki na: utworzenie zakładowego żłobka, klubu dziecięcego lub przedszkola, na prowadzenie zakładowego żłobka i klubu dziecięcego (do 400 zł na dziecko) oraz przedszkola (do 200 zł na dziecko), na nabycie tych usług od zewnętrznego dostawcy lub finansowanie kosztów ponoszonych przez pracownika (obowiązywać będą również limity 400 zł lub 200 zł miesięcznie).
Nowy formularz
Od nowego roku zmieni się również formularz PIT-11, w którym płatnicy (pracodawcy) mają obowiązek wykazać dochody pracowników. Pojawi się w nim pole, w którym płatnik będzie musiał zaznaczyć, czy podatnik jest rezydentem Polski, czy nierezydentem. Zdaniem Marka Jarockiego, dyrektora w EY, będzie to skutkować dodatkowymi obowiązkami po stronie płatników. Rezydentem jest bowiem osoba, który przebywa na terenie kraju co najmniej 183 dni w roku lub jej centrum interesów osobistych lub gospodarczych jest w Polsce. Firmy będą musiały sprawdzić, czy pracownicy spełniają jeden z tych wymogów.
Dowód podatnika
Marek Jarocki zwraca też uwagę na wchodzące w życie zmiany dotyczące opodatkowania nieujawnionych źródeł przychodów. To skutek wyroku Trybunału Konstytucyjnego (sygn. SK 18/09). Stawka podatku pozostanie na niezmienionym poziomie (75 proc.), ale zostaną doprecyzowane sytuacje, w których ma ona zastosowanie. Ustawodawca przyjął domniemanie, że przychody podatnika pochodzą z legalnych źródeł, które mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy. Nie wystarczy więc powoływać się na nielegalne czerpanie korzyści z prostytucji, trzeba będzie to udowodnić.
– Jednoznacznie wskazano również, że ciężar dowodu będzie spoczywał na podatniku – wyjaśnia Michał Grzybowski, doradca podatkowy i partner w EY. Oznacza to zmianę trybu postępowania. Dotychczas to organ musiał udowodnić, że podatnik osiągnął przychody z nieujawnionych źródeł.
Kapitały pieniężne
Ustawodawca postanowił też uporać się z obecnymi problemami dotyczącymi ustalenia momentu powstania przychodu ze sprzedaży papierów wartościowych (art. 17 ust. 1 pkt 6 ustawy o PIT). A ściślej, przyspieszyć moment opodatkowania przychodów ze zbycia papierów wartościowych, gdy płatność jest rozłożona na raty, odroczona lub uzależniona od jakiegoś warunku. Eksperci mają jednak wątpliwości, czy faktycznie taki będzie skutek zmian. Michał Grzybowski uważa, że nadal kluczowe będzie to, czy przychód wystąpił.

Wypełnij PIT z "Dziennikiem Gazetą Prawną" - program do rozliczeń i poradnik dla podatnika 4 i 5 stycznia w kioskach