W pierwszym miesiącu roku istotne są dwa terminy, których muszą dotrzymać podatnicy i płatnicy – 20 stycznia oraz 31 stycznia (a w 2016 r. 1 lutego – ze względu na to, że 31 stycznia wypada w niedzielę).
Dziennik Gazeta Prawna
Dziennik Gazeta Prawna
Do 20 stycznia podatnicy muszą złożyć wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej (PIT-16). W tym samym terminie mogą wybrać opodatkowanie podatkiem liniowym PIT na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych albo w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. W obu przypadkach wystarczy złożyć oświadczenie naczelnikowi urzędu skarbowego. Wyboru ryczałtowej formy opodatkowania mogą dokonać również podatnicy uzyskujący przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze. Takie oświadczenie powinni również złożyć małżonkowie, między którymi istnieje wspólność majątkowa, osiągający przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy itd., jeśli chcą je opodatkować ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Wybór zasady opodatkowania całości przychodu przez jednego z małżonków będzie dotyczył również lat następnych, chyba że do 20 stycznia kolejnego roku podatkowego małżonkowie zrezygnują z opodatkowania całości przychodu przez jednego z nich (konieczne jest wtedy zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego).
Do 20 stycznia również ryczałtowcy, którzy chcą opłacać podatek co kwartał, muszą zawiadomić o tym naczelnika urzędu skarbowego.
Ten sam termin obowiązuje podatników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej, z których dochód ustalany jest przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu. Muszą oni złożyć w urzędzie formularz PIT-6.
Z kolei do końca stycznia, a w praktyce do 1 lutego, zeznania za 2015 r. muszą przesłać do właściwego urzędu skarbowego osoby opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, w tym rozliczający dochody z najmu (PIT-28), a także opodatkowane w formie karty podatkowej (PIT-16A) oraz osoby duchowne osiągające przychody z opłat otrzymywanych w związku z pełnieniem funkcji o charakterze duszpasterskim, objęte zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów osób duchownych (PIT-19A).
W terminie do końca stycznia (1 lutego 2016 r.) osoby prawne muszą złożyć również deklaracje na podatek od nieruchomości. Składa się je wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta na formularzu obowiązującym w danej gminie lub mieście.
W tym samym terminie deklaracje muszą złożyć również płatnicy i podatnicy CIT.
RYCZAŁTOWCY, W TYM NAJEMCY, KARTOWICZE
Najwcześniej, bo do 20 stycznia, wniosek do urzędu skarbowego muszą złożyć osoby, które chcą opodatkować swoje przychody w formie karty podatkowej. W przypadku prowadzenia działalności w formie spółki cywilnej wniosek składa jeden ze wspólników.
W praktyce muszą oni złożyć PIT-16 (wersja formularza nr 14). Osoby, które chcą opodatkować dochody kartą i mają do tego prawo (określa to art. 23 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne), muszą pamiętać, że w przypadku rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej wniosek należy złożyć przed jej rozpoczęciem. Jeśli więc uruchamiamy działalność przed 20 stycznia, to wcześniej trzeba złożyć PIT-16.
ROZLICZENIE KARTY...
Kartowicze, którzy uzyskiwali dochody opodatkowane w ten sposób w 2015 r., muszą z kolei do 1 lutego złożyć deklarację o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego (formularz PIT-16A, wersja nr 9). Mimo że podatek wpłacaliśmy do urzędu skarbowego co miesiąc w trakcie 2015 r., to w deklaracji rocznej musimy wskazać kwoty składek na ubezpieczenie zdrowotne, zapłacone i odliczone od karty podatkowej.
...I RYCZAŁTU
Osoby osiągające przychody objęte ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych muszą złożyć rozliczenie roczne na formularzu PIT-28 (Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, wersja nr 19). Dotyczy to również rozliczających ryczałt, np. za wynajem mieszkania. Deklarację trzeba złożyć w urzędzie skarbowym właściwym według miejsca zamieszkania podatnika.
PIT-28 przypomina rozliczenie dochodów z pracy. Należy więc w nim wykazać przychody objęte ryczałtem, wykazać odliczenia oraz obliczyć podatek dochodowy. Podatnik może również przekazać 1 proc. swojego podatku organizacji pożytku publicznego. Wypełniając formularz, trzeba również pamiętać o wypełnieniu załączników.
OSOBY DUCHOWNE
Deklaracje ryczałtowe składają również osoby duchowne osiągające przychody z opłat otrzymywanych w związku z pełnieniem funkcji o charakterze duszpasterskim. Mają oni obowiązek złożyć formularz PIT-19A (wersja nr 8) do 1 lutego 2016 r.
Deklarację należy złożyć w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na miejsce wykonywania funkcji o charakterze duszpasterskim.
W składanym formularzu trzeba będzie wskazać m.in. adres wykonywania funkcji duszpasterskiej oraz kwoty składek na ubezpieczenie zdrowotne, zapłacone i odliczone od ryczałtu.
PŁATNICY PIT
DEKLARACJE ROCZNE
Część płatników musi złożyć do 1 lutego formularz PIT-4R, czyli deklarację roczną o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (obowiązuje wersja nr 6). Składają ją płatnicy, o których mowa w: art. 31 (zakłady pracy), art. 33 (spółdzielnie produkcyjne), art. 34 (organy rentowe), art. 35, art. 41 ust. 1, art. 42e ustawy o PIT (czyli m.in. komornicy sądowi, którzy przejęli zobowiązania zakładu pracy wynikające ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy) oraz art. 35a ust. 1 ustawy o PIT w brzmieniu obowiązującym przed 26 października 2007 r. (czyli osoby prowadzące gospodarstwo domowe, która zawarły umowy aktywizacyjne na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w brzmieniu obowiązującym przed 26 października 2007 r.).
Formularz PIT-4R trzeba złożyć do urzędu skarbowego według miejsca zamieszkania płatnika albo według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby.
WAŻNE
Płatnicy PIT oraz podmioty niepełniące funkcji płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, którzy sporządzają i przekazują do urzędów skarbowych imienne informacje o wysokości dochodów podatników tego podatku dla więcej niż 5 podatników (osób fizycznych) lub gdy informacje te są składane w ich imieniu przez biuro rachunkowe, mają obowiązek składania m.in. formularzy PIT-4R, PIT-8AR wyłącznie drogą elektroniczną (taki obowiązek został wprowadzony od początku 2015 r.). Z kolei płatnicy, którzy sporządzają informacje dla nie więcej niż 5 podatników, mogą złożyć formularz również w formie papierowej (o ile nie składa go biuro rachunkowe)
Płatnicy, którzy w 2015 r. pobrali podatek od przychodów opodatkowanych ryczałtowo, mają z kolei obowiązek złożenia do 1 lutego 2016 r. deklaracji PIT-8AR (deklaracja o kwotach pobranego przez płatników podatku od przychodów opodatkowanych ryczałtowo, obowiązuje wersja nr 6). W deklaracji tej trzeba wykazać kwoty pobranego podatku za poszczególne miesiące 2015 r. i złożyć ją do urzędu skarbowego według miejsca zamieszkania płatnika (w przypadku osób fizycznych) albo według miejsca siedziby lub miejsca prowadzenia działalności. W deklaracji tej płatnik musi wykazać podatek pobrany m.in. od: wygranych w konkursach, świadczeń otrzymanych przez byłych emerytów i rencistów, świadczeń otrzymanych przez byłych funkcjonariuszy służb mundurowych, przychodów kapitałowych, należności osób zagranicznych (m.in. odsetki, prawa autorskie, usługi doradcze), odszkodowań dla żołnierzy służby zawodowej za skrócenie okresu wypowiedzenia.
PODATNICY I PŁATNICY CIT
CIT-6AR
Spółki, będące płatnikami CIT, mają obowiązek złożenia do końca stycznia (1 lutego 2016 r.) deklaracji o wysokości podatku dochodowego od dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (CIT-6AR, wersja nr 3). Obowiązek ten ciąży na płatnikach, którzy muszą rozliczyć podatek od dochodu z udziału w zyskach osób prawnych powstałych przy połączeniu lub podziale spółek kapitałowych, a także spółkach, które utraciły prawo do zwolnienia z podatku od dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.
Zwróćmy uwagę, że termin 1 lutego dotyczy płatników, u których rok podatkowy pokrywa się z kalendarzowym. W pozostałych firmach formularz CIT-6AR trzeba złożyć do końca pierwszego miesiąca roku następującego po roku podatkowym, w którym powstał obowiązek zapłaty podatku.
CIT-6R
Inną deklarację – CIT-6R – muszą złożyć płatnicy wypłacający dywidendy, kwoty od udziałów w zyskach osób prawnych. Jest to deklaracja o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatnika mającego siedzibę lub zarząd na terytorium Polski (obowiązuje wersja nr 4 formularza). W tym przypadku również termin 1 lutego dotyczy spółek, u których rok podatkowy pokrywa się z kalendarzowym. W innym przypadku druk trzeba złożyć w terminie do końca pierwszego miesiąca roku następującego po roku podatkowym, w którym powstał obowiązek zapłaty podatku.
CIT-10Z
Płatnicy (osoby prawne), którzy wypłacają dochody osobom zagranicznym, muszą z kolei do 1 lutego złożyć deklarację CIT-10Z – o wysokości pobranego zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatników niemających siedziby lub zarządu na terytorium Polski (obowiązuje wersja nr 3). W praktyce jeśli rok podatkowy nie pokrywa się z kalendarzowym, formularz trzeba złożyć do końca pierwszego miesiąca roku następującego po roku podatkowym, w którym powstał obowiązek zapłaty podatku.
CIT-9R
Do 1 lutego mają czas na złożenie deklaracji również podatnicy prowadzący zagraniczne przedsiębiorstwo morskiej żeglugi handlowej, uzyskujące przychody od zagranicznych zleceniodawców za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w porcie polskim. Do rozliczenia służy formularz CIT-9R (obowiązuje wersja nr 5). Jeśli jednak rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy, to druk trzeba złożyć do końca pierwszego miesiąca roku następującego po roku podatkowym, w którym powstał obowiązek zapłaty podatku.
WAŻNE
Wszystkie formularze PIT i CIT można składać zarówno drogą elektroniczną, jak i w postaci papierowej
CIT-11R
Zgodnie z przepisami deklarację CIT-11R, w wersji nr 3, muszą z kolei złożyć podatnicy wymienieni w art. 17 ust. 1 ustawy o CIT, od których płatnicy nie pobrali zryczałtowanego podatku w związku ze złożonym przez nich oświadczeniem (CIT-5) lub którzy nie uiścili tego podatku w związku z zadeklarowaniem przeznaczenia dochodu na cele statutowe lub inne cele określone w art. 17 ust. 1 ustawy (CIT-6AR), a którzy dochody z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wydatkowali na inne cele niż wymienione w art. 26a ustawy. Termin na złożenie druku, podobnie jak w przypadku innych deklaracji CIT, upływa z końcem stycznia (1 lutego 2016 r.), o ile rok podatkowy pokrywa się z kalendarzowym.
DN-1 (DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI)
Do 31 stycznia (a w praktyce do 1 lutego 2016 r.) osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej mają obowiązek składać organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru przez daną radę gminy lub miasta. Podatnicy muszą więc pobrać z gminy formularz, zwykle oznaczony jako DN-1.
CZY MOŻNA ODLICZYĆ ULGĘ UCZNIOWSKĄ I SKŁADKI ZDROWOTNE
Podatnik opodatkowuje swoje dochody kartą i nabył też prawo do tzw. ulgi uczniowskiej. Czy w rozliczeniu z fiskusem może rozliczyć zarówno składki zdrowotne, jak i ulgę?
Tak. Jak powinno wyglądać takie rozliczenie, wyjaśnił dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z 19 maja 2015 r. (nr ITPB1/4511-386/15/PSZ). Chodziło o podatnika, emeryta, który prowadzi zakład fryzjerski opodatkowany kartą podatkową. Na zasadzie praw nabytych korzysta również z ulgi uczniowskiej. Po złożeniu PIT-16A urząd poinformował go, że w formularzu są błędy, i nakazał złożyć korektę, w której nie będzie mógł wykazać zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne. Podatnik złożył korektę, ale nie zgadzał się ze stanowiskiem urzędu. Złożył więc kolejną korektę oraz wykazał zapłacone i należne do odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne, które odliczane są od karty podatkowej. Chciał wiedzieć, czy faktycznie musi zrezygnować z odliczenia od karty składki na ubezpieczenie zdrowotne opłaconej i zadeklarowanej w PIT-16A, czy też musi w pierwszej kolejności mieć zrealizowane odliczenie ulgi uczniowskiej. Dyrektor izby skarbowej wyjaśnił, na czym polega ulga uczniowska, jakie przepisy mają zastosowanie do sytuacji podatnika, i przyznał, że zapłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne w pierwszej kolejności należy odliczyć od należnej kwoty zobowiązania podatkowego wynikającego z karty podatkowej. To oznacza, że podatnik powinien zapłacone i odliczone w roku podatkowym składki zdrowotne wykazać w całości w deklaracji o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne w poszczególnych miesiącach roku podatkowego PIT-16A. Dopiero później musi odliczyć od podatku kwotę przysługującej mu ulgi uczniowskiej. Co więcej, niewykorzystaną części ulgi uczniowskiej od podatku opłacanego w formie karty podatkowej może odliczyć od podatku rozliczanego na zasadach ogólnych (w formularzu PIT-37), w związku z uzyskiwaniem dochodów z tytułu emerytury. Innymi słowy, niewykorzystaną część ulgi uczniowskiej odliczy od dochodów z emerytury w PIT-37.
Podstawa prawna
Art. 31 ust. 1, 4 i 5, art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. nr 144, poz. 930 ze zm.). Art. 1 pkt 16, art. 4 ust. 1, 2 i 4 ustawy z 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. nr 202, poz. 1958 ze zm.). Art. 27b ust. 1 pkt 1 lit. a oraz ust. 2 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.).
CZY FRYZJER MOŻE ROZLICZAĆ DOCHODY KARTĄ
Osoba prowadząca działalność w zakresie usług fryzjerskich podjęła współpracę ze spółką. W praktyce będzie wykonywała usługi fryzjerskie na rzecz firmy, a na koniec miesiąca wystawi jej rachunek. Czy podatnik będzie mógł opodatkować swoje dochody kartą podatkową?
Tak. Usługi fryzjerskie mogą zostać opodatkowane kartą podatkową również wtedy, gdy podatnik świadczy je na rzecz spółki. Potwierdził to dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 9 października 2015 r. (nr IPPB4/4511-812/15-6/MS2). Podobnie jak w przypadku czytelnika, chodziło o podatnika, który zawarł umowę o współpracę ze spółką z o.o. Jednocześnie prowadził działalność gospodarczą. Nie ponosił kosztów związanych z prowadzeniem działalności i nie zatrudniał pracowników. Umowa ze spółką zobowiązywała podatnika do świadczenia usług takich, jak np. strzyżenie, mycie, modelowanie, układanie włosów. Podatnik za swoje usługi dostawał wynagrodzenie. Dyrektor izby skarbowej wyjaśnił, że kartą mogą opodatkować swoje dochody podatnicy, którzy spełnią następujące warunki:
● złożą wniosek o zastosowanie opodatkowania w tej formie,
● we wniosku zgłoszą prowadzenie działalności wymienionej w jednej z 12 części tabeli stanowiącej załącznik nr 3 do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
● przy prowadzeniu działalności nie korzystają z usług osób niezatrudnionych przez siebie na podstawie umowy o pracę oraz z usług innych przedsiębiorstw i zakładów, chyba że chodzi o usługi specjalistyczne,
● nie prowadzą, poza jednym z rodzajów działalności wymienionej w art. 23, innej pozarolniczej działalności gospodarczej,
● małżonek podatnika nie prowadzi działalności w tym samym zakresie,
● nie wytwarzają wyrobów opodatkowanych, na podstawie odrębnych przepisów, podatkiem akcyzowym,
● pozarolnicza działalność gospodarcza nie jest prowadzona poza terytorium Polski.
Dyrektor wyjaśnił również, że podatnik musi złożyć wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej na formularzu PIT-16. Trzeba go złożyć nie później niż do 20 stycznia roku podatkowego. Jeśli jednak podatnik rozpoczyna działalność, to wniosek trzeba złożyć przed rozpoczęciem działalności. Można go też dołączyć do wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej składanego na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej. Jeśli naczelnik urzędu skarbowego uwzględni wniosek o zastosowanie karty podatkowej, wyda decyzję ustalającą wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej.
Co więcej, przepisy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym nie ograniczają grona odbiorców usług świadczonych przez osoby opodatkowane kartą podatkową. Oznacza to, że można usługi fryzjerskie świadczyć na rzecz klientów spółki i nie spowoduje to utraty prawa do opodatkowania przychodów kartą podatkową.
Podstawa prawna
Art. 2 ust. 1 pkt 2, art. 23 ust. 1 pkt 1, art. 25 ust. 1, poz. 86 i 87 załącznika nr 3 do ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. nr 144, poz. 930 ze zm.).
CZY MOŻNA WRÓCIĆ DO LINIOWEGO PIT
Podatnik prowadził do tej pory działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym. Chciał jednak opodatkować swoje dochody kartą podatkową. Naczelnik urzędu skarbowego odmówił prawa do tego rodzaju rozliczeń. Czy podatnik może wrócić do rozliczeń podatkiem liniowym?
Tak. Podatnik może co do zasady zrezygnować z jednej formy opodatkowania i wybrać inną, pod warunkiem że spełni wymogi ustawowe. Nie zawsze będzie to jednak możliwe w trakcie jednego roku. Do takiej sytuacji odniósł się dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z 22 października 2015 r. (nr ITPB1/415-799/14/WM). Dotyczyła ona osoby prowadzącej działalność gospodarczą – indywidualną praktykę lekarską. Mężczyzna od 2008 r. rozliczał się według liniowego PIT, ale na początku 2014 r. postanowił przenieść się na kartę podatkową. Złożył przed 20 stycznia formularz PIT-16 w urzędzie skarbowym. Uważał, że świadczy usługi na rzecz ludności, a więc może je opodatkować w formie karty. Urząd wszczął postępowanie, a w jego trakcie podatnik złożył wniosek o umorzenie postępowania. Doszedł bowiem do wniosku, że nie spełnia wymogów do zastosowania karty. Chciał więc wrócić do poprzedniej formy opodatkowania, czyli podatku liniowego. Naczelnik urzędu skarbowego odmówił umorzenia postępowania. Nie zgodził się też na zastosowanie karty przez podatnika. Podatnik z ostrożności opodatkował swoje dochody na zasadach ogólnych PIT. Uważał jednak, że liniowy PIT to również zasady ogólne. Sądził więc, że może kontynuować opodatkowania liniową stawką podatku. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy nie zgodził się z podatnikiem. Wyjaśnił, że zgodnie z art. 30 ust. 2 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, jeżeli naczelnik urzędu skarbowego stwierdzi brak warunków do zastosowania opodatkowania w formie karty podatkowej, wydaje decyzję odmowną. W efekcie podatnik musi płacić albo ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, jeżeli spełnia określone warunki, albo podatek dochodowy na zasadach ogólnych.
Jeśli podatnik kontynuuje prowadzenie działalności, będzie opodatkowany w dotychczasowej formie liniowego PIT, chyba że w określonym terminie zawiadomi w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z tego sposobu opodatkowania lub złoży w tym terminie pisemny wniosek albo oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym. Dyrektor izby wyjaśnił, że wystarczy samo złożenie wniosku (bez względu na jego rezultat) w formie pisemnej, np. o zastosowanie karty. Nie ma znaczenia to, czy taka forma opodatkowania mu przysługuje. Złożenie wniosku oznacza bowiem rezygnację z opodatkowania podatkiem liniowym.
Podatnik może wrócić do opodatkowania liniowym PIT w kolejnym roku. Musi więc złożyć do 20 stycznia oświadczenie o wyborze tej formy opodatkowania.
Podstawa prawna
Art. 9a ust. 3 i 4 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.).
CZY MOŻNA ROZLICZAĆ NAJEM RYCZAŁTOWO
Podatnik jest zatrudniony na etacie. Ma też kilka mieszkań, które są jego własnością. Czy dochody z ich wynajmu może opodatkowywać w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych?
Tak. Organy podatkowe pozwalają na opodatkowanie najmu ryczałtem, nawet jeśli podatnik ma kilka mieszkań i je wynajmuje. Potwierdził to np. dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 24 września 2015 r. (nr IBPB-2-2/4511-320/15/MW). Dotyczyła ona podatnika, który jest właścicielem dwóch mieszkań. Są one jego majątkiem osobistym. Podatnik złożył w urzędzie skarbowym pisemne oświadczenie, że będzie rozliczał przychody z najmu mieszkań w formie ryczałtu ewidencjonowanego. Jego główną formą działalności jest jednak praca jako syndyk. Dochody z tej działalności rozlicza według skali podatkowej. Chciał więc wiedzieć, czy najem może opodatkowywać zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 8,5 proc. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach przyznał w interpretacji, że nie ma przeszkód, aby przychód z najmu dwóch lokali mieszkalnych rozliczać ryczałtem, pod warunkiem że podatnicy do 20 stycznia roku podatkowego złożą naczelnikowi urzędu skarbowego pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, na zasadach określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku ryczałt od przychodów z dzierżawy i najmu wynosi 8,5 proc. przychodów. Podatnik po zakończeniu roku ma obowiązek złożenia zeznania rocznego PIT-28. Należy je złożyć do 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym (art. 21 ust. 2 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne).
Podstawa prawna
Art. 9a ust. 6 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.). Art. 2 ust. 1a oraz z art. 12 ust. 1 pkt 3 ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. nr 144, poz. 930 ze zm.).
Terminy składania formularzy
PIT-16
PIT-4R
PIT-8AR
PIT-8C
PIT-16A
PIT-19A
PIT-28
CIT-6AR
CIT-6R
CIT-9R
CIT-10Z
CIT-11R
IFT-1/IFT-1R
DN-1 – DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
* ustawowo termin upływa 31 stycznia, ale w 2016 r. dzień ten wy pada w niedzielę