Nawet dodatkowe czynności związane z wywozem nieczystości nie czynią z gminy podatnika VAT – tak wczoraj orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
Chodziło o gminę, która planowała zatrudnić do zadań z zakresu utrzymania porządku zewnętrzną firmę. Miała ona zajmować się zarówno wywozem odpadów, za które mieszkańcy ponoszą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jak i odbieraniem i zagospodarowaniem odpadów budowlanych. Zadanie to zdaniem gminy podlegało VAT.
Gmina chciała w całości odliczyć podatek od faktury za wywóz nieczystości. Argumentowała, że nie potrafi przypisać wydatku do poszczególnych zadań. Wynagrodzenie płacone miesięcznie przedsiębiorcy będzie miało bowiem charakter ryczałtowy, dotyczyć będzie wszystkich zadań, bez względu na ilość odebranych odpadów komunalnych i budowlanych.
Natomiast zgodnie z uchwałą Naczelnego Sądu Administracyjnego z 24 października 2011 r. (sygn. akt I FPS 9/10) czynności niepodlegające VAT w ogóle nie wpływają na zakres prawa do odliczenia podatku naliczonego.
To oznacza, że w sytuacji, gdy dany zakup wykorzystywany jest przez gminę zarówno do działalności opodatkowanej i niepodlegającej opodatkowaniu i równocześnie nie jest wykorzystywany do działalności zwolnionej, a ponadto nie ma możliwości przyporządkowania dokonywanych zakupów do jednego konkretnego rodzaju działalności, przysługuje pełne odliczenie VAT.
Z tym nie zgodził się organ podatkowy. Stwierdził, że wszystkie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym budowlanymi, nie podlegają opodatkowaniu. Tego samego zdania były Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi i Naczelny Sąd Administracyjny.
NSA wyjaśnił, że do zadań gminy należy utrzymanie porządku na swoim terenie (usuwanie odpadów) – reguluje to ustawa śmieciowa, a na dodatek sama gmina zawarła ten zapis w swojej uchwale.
Od przyszłego roku gminy będą odliczały VAT na nowych zasadach. Chodzi o prewspółczynnik, zgodnie z którym w rozliczeniach VAT trzeba uwzględniać działalność, która nie podlega temu podatkowi (chodzi np. o działalność finansowaną dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze). Odliczenia w większości przypadków będą więc minimalne.
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 8 grudnia 2015 r., sygn. akt I FSK 1192/14.