Kto spłaci oprocentowanie naliczone innej firmie, przejętej następnie w formie aportu, może odliczyć je od swojego przychodu – orzekł wczoraj NSA.

To już drugi taki wyrok. Podobnie sąd kasacyjny orzekł 13 października 2015 r. (sygn. akt II FSK 2039/13).
Sprawa dotyczyła spółki zajmującej się działalnością deweloperską, która nabyła przedsiębiorstwo, a wraz z nim jego zobowiązania. Chodziło o kredyt i pożyczki na nabycie gruntu pod działalność deweloperską. Część odsetek od kredytu została naliczona jeszcze przed dniem wniesienia przedsiębiorstwa, ale spłacić musiała je już spółka przejmująca. Spór dotyczył tego, czy może ona zaliczyć je do kosztów uzyskania przychodu.
Spółka uważała, że powinna móc ująć ten wydatek w kosztach, bo ma on związek z prowadzoną przez nią działalnością deweloperską.
Innego zdania był dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie. Stwierdził, że odsetki nie mają związku z ogólną działalnością spółki, lecz są związane z podwyższeniem kapitału zakładowego na skutek wniesienia aportu. Zwrócił uwagę na to, że zostały już one ujęte w bilansie spółki w momencie wniesienia aportu i wpłynęły na wartość udziałów wydanych w zamian za przedsiębiorstwo. Jeśli pozwolono by je jeszcze zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu, to nabywca przedsiębiorstwa skorzystałby podwójnie.
Spółka argumentowała, że wprawdzie odsetki zostały ujęte w kalkulacji nominalnej wartości udziałów wydawanych za aport, ale dług odsetkowy w żaden sposób nie zwiększył jej aktywów. Tłumaczyła, że niezapłacone odsetki są takim samym długiem jak niezapłacone faktury, które przechodzą na inne spółki w wyniku aportów przedsiębiorstw. Firmy te mogą ujmować je w kosztach.
Spółka wygrała przed WSA w Warszawie. Sąd wyjaśnił, że wprawdzie przejęte przez nią zobowiązania mają swoje źródło w aporcie, ale wydatki na spłatę odsetek dotyczą już jej działalności gospodarczej. Dlatego powinno się je rozpatrywać w kontekście art. 15 ust. 1 ustawy o CIT. W tym wypadku ich zapłata ma związek z działalnością spółki, bo kredyt został zaciągnięty na nabycie gruntu pod budowę.
Na rozprawie przed NSA spółka powoływała się dodatkowo na interpretacje wydane dla innych firm (np. interpretację z 27 marca 2015 r., nr IBPBI/2/423-1264/14/SD). Wynika z nich, że skoro wykorzystywanie przejętych aktywów przedsiębiorstw przynosi przejmującemu przychody, to wydatki towarzyszące temu od momentu wniesienia aportu (w tym również obsługa zobowiązań) nie mogą być wykluczone z kosztów podatkowych tylko dlatego, że zdarzenia gospodarcze miały miejsce jeszcze przed wniesieniem aportu.
NSA orzekł tak jak sąd pierwszej instancji. Stwierdził, że wydatki na kredyt, który obciąża aport, nie podlegają wykluczeniu z kosztów podatkowych tylko z tego powodu, że wywodzą się ze zdarzeń gospodarczych, które miały miejsce przed wniesieniem wkładu w postaci przedsiębiorstwa.
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 2 grudnia 2015 r., sygn. akt II FSK 2320/13. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia