Czy pomoce dydaktyczne zakupione przez szkołę ze środków pochodzących z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i środków przyznanych na program Erasmus+ to też wydatki strukturalne?
Podczas kwalifikowania do wydatków strukturalnych wydatków ponoszonych na zakup pomocy dydaktycznych należy pamiętać o tym, aby odpowiedzieć sobie na pytanie, w jakim celu zostały zakupione te pomoce. W zależności od odpowiedzi poniesione wydatki należy ujmować:
● w obszarze XII. Poprawa jakości kapitału ludzkiego, w kodzie 73. Działania na rzecz zwiększania udziału w kształceniu i szkoleniu na całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnej rezygnacji z dalszej nauki w szkole, minimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprawy jakości i dostępu do kształcenia na poziomie podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym oraz kształcenia i szkoleń na poziomie wyższym – jeśli pomoce dydaktyczne służą do wdrożenia nowych innowacyjnych form nauczania i oceniania cechujących się wyższą skutecznością niż formy tradycyjne, np.: telewizory, rzutniki, projektory, odtwarzacze DVD, tablice interaktywne itp.,
● w obszarze XIII. Inwestycje w infrastrukturę społeczną, w kodzie 75. Infrastruktura edukacji – w przypadku zakupu urządzeń i pomocy dydaktycznych związanych z modernizacją i podnoszeniem jakości świadczonych usług lub wprowadzaniem nowych usług i funkcji,
● w żadnym z obszarów i kodów, jeśli dany zakup nie spełnia wymienionych wyżej warunków oraz jeśli ma na celu wymianę starych pomocy na nowe bądź stanowi uzupełnienie braków.
Fakt, że poniesiony zakup został sfinansowany ze środków z dotacji otrzymanej z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, nie jest przeszkodą w tym, aby poniesione wydatki ująć w sprawozdaniu. Zgodnie z zapisem zawartym w par. 1 ust. 4 załącznika nr 40 do rozporządzenia ministra finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej (stanowiącym instrukcję sporządzania sprawozdań Rb-WSa i Rb-WSb o wydatkach strukturalnych) do krajowych środków publicznych będących w dyspozycji jednostki zaliczamy również dotacje.
Z kolei wydatki poniesione na zakup pomocy dydaktycznych lub innych przedmiotów finansowane ze środków przyznanych na program Erasmus+ nie stanowią wydatków strukturalnych. Ten program jest finansowany ze środków niepochodzących z funduszy strukturalnych, tj. z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności.
Podstawa prawna
Rozporządzenie ministra finansów z 10 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych (Dz.U. nr 44, poz. 255). Rozporządzenie ministra finansów z 27 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. poz. 459). Rozporządzenie ministra finansów z 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. poz. 119 ze zm.).