Pan Arkadiusz buduje z żoną dom jednorodzinny o powierzchni użytkowej poniżej 100 mkw. Pozwolenie na budowę uzyskał w kwietniu 2014 r., a budowę rozpoczął w kwietniu 2015 r. To będzie pierwszy dom małżonków, którzy nie są podatnikami VAT. W chwili uzyskania pozwolenia na budowę żona miała 32 lata, a pan Arkadiusz – 35. – Czy otrzymamy zwrot części VAT zawartej w cenie materiałów budowlanych? Czy z budową powinniśmy się spieszyć – pyta czytelnik
Tak. Obecne przepisy pozwalają jeszcze niektórym podatnikom na odzyskanie części VAT zawartego w cenie materiałów budowlanych. Ulga ta została jednak mocno ograniczona. Ustawa o zwrocie niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym została bowiem uchylona z końcem 2013 r.
Reklama
Przewidziano jednak zachowanie praw nabytych dla osób, które kupiły materiały budowlane przed 1 stycznia 2014 r., a także pozwala na zwrot części podatku tym, którzy ponieśli wydatki po 1 stycznia 2014 r. Muszą jednak spełnić kilka warunków. Skupimy się na warunkach istotnych z punktu widzenia pana Arkadiusza.

Reklama

Warunek dotyczący wieku odnosi się do młodszego z małżonków

Poniesione przez niego lub małżonkę wydatki muszą służyć zaspokojeniu własnych potrzeb mieszkaniowych w związku z budową domu jednorodzinnego. Inwestycja powinna być realizowana na podstawie pozwolenia na budowę wydanego po 1 stycznia 2014 r., a powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego nie może przekraczać 100 mkw. Mało tego, inwestor budujący dom w roku, w którym wydano pozwolenie na budowę, nie mógł ukończyć 36. roku życia. Co więcej, do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków pan Arkadiusz nie może być:
● właścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,
● osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny,
● właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny.
Oczywiście powyższe trzy warunki dotyczące posiadania nieruchomości nie dotyczą budowanego domu jednorodzinnego. Wyjaśnijmy też, że w przypadku małżonków warunek dotyczący wieku odnosi się do młodszego z nich. Żadne z małżonków nie może mieć innej nieruchomości.
Nie ma więc wątpliwości, że nasi czytelnicy spełniają warunki. Mogą więc ubiegać się o zwrot VAT zawartego w cenie materiałów budowlanych (nie wszystkich). Muszą jednak pamiętać, że wniosek o zwrot wydatków można złożyć tylko raz, nie później niż do 31 grudnia roku, w którym zgodnie z prawem zaczęli użytkować wybudowaną nieruchomość.
Jednak nie od wszystkich materiałów budowlanych można odzyskać część podatku. W tym zakresie obowiązują takie same zasady jak te sprzed 1 stycznia 2014 r. Nie zmienił się też termin na zwrot podatku. Urząd skarbowy ma 4 miesiące na wydanie decyzji dotyczącej zwrotu, w której określi kwotę podatku do przekazania. Na zwrot pieniędzy ma 25 dni od dnia doręczenia decyzji.
Podstawa prawna
Art. 20–26 ustawy z 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (Dz.U. poz. 1304 ze zm.).