Wyjaśnił w niej wątpliwości dotyczące stosowania art. 2 pkt 1 lit. g ustawy o PCC (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 626 ze zm.). Zgodnie z tym przepisem nie podlegają opodatkowaniu czynności cywilnoprawne w sprawach podlegających przepisom o gospodarce nieruchomościami lub przepisom o autostradach płatnych.
Powstała wątpliwość, co rozumieć przez przepisy o gospodarce nieruchomościami. Czy należy do nich także ustawa o lasach (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1153 ze zm.). Organy podatkowe uważały, że nie i dlatego nakazywały płacić podatek od sprzedaży przez Lasy Państwowe nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi i samodzielnych lokali mieszkalnych oraz gruntów z budynkami mieszkalnymi w budowie.
Wykładnię organów podważył Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 11 lutego 2015 r. (sygn. akt II FSK 3580/14). Stwierdził, że pojęcie przepisów o gospodarce nieruchomościami należy rozumieć szerzej; obejmuje ono również ustawę o lasach.
Podobne stanowisko sąd kasacyjny zaprezentował w kolejnych wyrokach – z 4 sierpnia 2015 r. (sygn. II FSK 135/15, II FSK 430/15, II FSK 1547/15), z 5 sierpnia 2015 r. (sygn. II FSK 32/15, II FSK 4079/14) oraz z 21 sierpnia 2015 r. (sygn. II FSK 4055/14).
Wobec tak ukształtowanej linii orzeczniczej minister finansów potwierdził, że nie ma PCC przy sprzedaży nieruchomości przez Lasy Państwowe.
Interpretacja ogólna ministra finansów z 13 listopada 2015 r., nr PL-LM.8301.6.2015