Usługi likwidacji szkód, świadczone w imieniu i na rzecz zakładów ubezpieczeń, są zwolnione z VAT – orzekł WSA w Gdańsku.
Sprawa dotyczyła spółki, która chciała świadczyć w imieniu i na rzecz zakładów ubezpieczeń pełną obsługę likwidacji szkód w ramach ubezpieczeń zdrowotnych: wypadkowych i chorobowych (dodatek do ubezpieczenia na życie), a także zwrotu kosztów leczenia. Zamierzała zapewniać ubezpieczonym usługi medyczne, w tym dostęp do całodobowej infolinii medycznej i lekarzy (np. internisty, pediatry, rodzinnego, specjalistów), do badań diagnostycznych i laboratoryjnych, zabiegów ambulatoryjnych i innych.
Reklama
Spółka uważała, że jej usługi będą zwolnione z podatku na podstawie art. 43 ust. 13 ustawy o VAT, bo likwidacja szkody jest elementem usługi ubezpieczeniowej i jest niezbędna do jej wykonania.

Reklama
Dyrektor izby skarbowej stwierdził jednak, że spółka nie będzie zwolniona z podatku ani na podstawie art. 43 ust. 13, ani na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 37 ustawy o VAT. Wyjaśnił, że spółka nie wykonuje czynności ubezpieczeniowych ani reasekuracyjnych, a między nią a ubezpieczonymi nie istnieje żaden stosunek prawny. Wskazał, że przewidziane w art. 43 ust. 13 ustawy zwolnienie nie obejmuje usług stanowiących element (część składową) usług finansowych lub ubezpieczeniowych, które nie są dla nich specyficzne.
WSA w Gdańsku nie zgodził się z dyrektorem izby. Zwrócił uwagę na to, że art. 43 ust. 13 ustawy nie ma odpowiednika w dyrektywie VAT. Należy więc uznać, że polski ustawodawca zdecydował się na rozszerzenie zwolnienia przewidzianego zasadniczo w art. 135 ust. 1 lit. a dyrektywy. Zgodnie z polskim przepisem zwolnione z VAT jest świadczenie usługi stanowiącej element usługi ubezpieczeniowej, który jest dla niej właściwy i niezbędny oraz stanowi odrębną całość, a dodatkowo nie jest elementem usługi pośrednictwa w świadczeniu usług ubezpieczeniowych. WSA uznał, że usługi wykonywane przez spółkę na rzecz zakładu ubezpieczeń stanowią odrębną całość i są niezbędne do wykonania usługi ubezpieczeniowej.
Wskazał, że art. 43 ust. 13 nie precyzuje zakresu podmiotowego zwolnienia. Nie może jednak dotyczyć ubezpieczycieli, bo wtedy byłby zbędny – korzystają oni ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 37. Sąd uznał, że dotyczy on podwykonawców usług i outsourcingu wykonywanego przez podmioty trzecie na rzecz ubezpieczycieli.
Gdański WSA powołał się na orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego (sygn. akt I FSK 392/12 i I FSK 577/12) i wyjaśnił, że spółka będzie zwolniona z VAT nawet wtedy, gdy nie ma między nią a ubezpieczonym stosunku prawnego.
Wyrok jest nieprawomocny.
Rozstrzygnie TSUE
W Trybunale Sprawiedliwości UE czeka na rozpatrzenie pytanie prejudycjalne NSA dotyczące zwolnienia z VAT usług pomocniczych do ubezpieczeń komunikacyjnych. NSA spytał, czy zgodne z dyrektywą jest polskie zwolnienie dla usług świadczonych na rzecz zakładu ubezpieczeń, w sytuacji gdy podmiot je wykonujący działa w imieniu i na rzecz ubezpieczyciela, ale nie pozostaje w żadnym stosunku prawnym z ubezpieczonym (postanowienie NSA z 19 listopada 2014 r., sygn. akt I FSK 1563/13).
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Gdańsku z 21 października 2015 r., sygn. akt I SA/Gd 1316/15.