Żołnierz wykonujący zadania poza granicami kraju nie płaci PIT tylko pod warunkiem, że jednostka wojskowa działa w konkretnym celu przewidzianym w przepisie zwalniającym z podatku – orzekł WSA w Warszawie.
Chodziło o żołnierza pełniącego służbę w specjalistycznej jednostce wojskowej w Stanach Zjednoczonych. Sądził on, że dochody z tego tytułu są zwolnione z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 83 ustawy o PIT. Przepis ten dotyczy świadczeń przyznanych na podstawie odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych żołnierzom wykonującym zadania poza granicami państwa w składzie jednostki wojskowej użytej w celu udziału w konflikcie zbrojnym lub dla wzmocnienia sił państw sojuszniczych, w misji pokojowej bądź w akcji zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich skutkom.
Organy podatkowe były jednak zdania, że w świetle art. 21 ust. 1 pkt 83 ustawy o PIT użycie jednostki wojskowej poza granicami państwa może nastąpić tylko i wyłącznie na podstawie art. 2 pkt 1 i art. 3 ust. 1 ustawy o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa (Dz.U. z 2014 r. poz. 1510). Czyli – na mocy postanowienia prezydenta RP. Tymczasem amerykańska jednostka, w której podatnik pełnił służbę, nie działa na mocy postanowienia prezydenta, a żołnierze (w tym podatnik) zostali do niej wyznaczeni zgodnie z art. 24 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1414 ze zm.).
Nawet gdyby uznać jednostkę, w której żołnierz pełnił służbę, za taką, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 83, to nie ma jakichkolwiek dowodów na to, że została ona użyta w celu udziału w konflikcie zbrojnym lub dla wzmocnienia sił państw sojuszniczych, misji pokojowej, akcji zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich skutkom – stwierdziły organy.
Żołnierz się z tym nie zgadzał. Wskazywał, że art. 21 ust. 1 pkt 83 nie odsyła do konkretnej ustawy ani nie zawiera definicji jednostki wojskowej. Należy więc za taką uznać także jednostki organizacyjne podległe ministrowi obrony narodowej lub przez niego nadzorowane. Dodał, że choć faktycznie jednostka, w której pełnił służbę, nie działa na podstawie postanowienia prezydenta, to jednak jest wpisana na listę jednostek wojskowych w załączniku ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.
WSA oddalił jego skargę. Przypomniał, że wszystkie przepisy dotyczące zwolnienia powinny być interpretowane ściśle. Skoro w tej sprawie nie określono, w jakim konkretnie celu i w jakich okolicznościach żołnierz sprawował swoją służbę w jednostce wojskowej w USA, to nie można uwzględnić jego zarzutów.
Sąd podkreślił, że celem art. 21 ust. 1 pkt 83 jest zwolnienie z opodatkowania dochodów tych żołnierzy, którzy ze względu na rodzaj jednostki, w której przebywają, są w szczególności narażeni na utratę życia lub zdrowia.
Wyroki są nieprawomocne.
ORZECZNICTWO
Wyroki WSA w Warszawie z 12 listopada 2015 r., sygn. akt. III SA/Wa 3793/14, III SA/Wa 3794/14.