Opłacenie zaległych składek to przychód z innych źródeł – wyjaśnił minister finansów w interpretacji zmieniającej.
Chodziło o przedsiębiorcę, któremu kontrola ZUS zakwestionowała rozliczenie kuponów podarunkowych sfinansowanych w 2011 i 2012 r. ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. W wyniku przegranego sporu sądowego musiał on zapłacić, z własnych pieniędzy, zaległe składki ZUS. W tym czasie nie prowadził już jednak działalności gospodarczej, były to więc składki za byłych pracowników.
Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu stwierdził, że przychodem dla byłych pracowników są tylko składki, a nie odsetki. Te bowiem są karą nałożoną na płatnika składek za nieterminową wpłatę składek (zgodnie z art. 23 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, Dz.U. z 2015 r. poz. 121 ze zm.).
Potwierdził też, że przychód z tytułu zapłaconych odsetek należy wykazać w informacji PIT-11 sporządzanej za rok 2011 i 2012 (interpretacja nr ILPB1/415-854/12-2/AP).
Z tym ostatnim stwierdzeniem nie zgodził się minister finansów i zmienił interpretację dyrektora poznańskiej izby. Wyjaśnił, że w momencie opłacenia przez spółkę składek za byłych pracowników, stają się one dla tych osób przychodem z innych źródeł. W takiej sytuacji na spółce ciąży jedynie obowiązek wykazania kwoty przychodów w informacji PIT-8C – wyjaśnił minister.
Jednocześnie potwierdził, że przychodem są tylko niezapłacone składki, a nie odsetki.
Co innego wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 27 października 2015 r. (sygn. akt II FSK 1891/13). Sąd orzekł, że zapłata zaległych składek do ZUS nie jest przysporzeniem dla podatników. Wpłacający składki wywiązywał się jedynie z własnego obowiązku jako płatnika.
Interpretacja zmieniająca ministra finansów z 27 października 2015 r. nr DD3/033/163/CRS/14