Deklaracje, informacje i roczne obliczenie podatku za osoby fizyczne trzeba przesyłać do urzędów skarbowych elektronicznie. Zwolnione z tego są tylko podmioty rozliczające nie więcej niż pięć osób fizycznych.
Najmniejsze podmioty (rozliczające nie więcej niż pięć osób) mogą składać dokumenty w formie papierowej, o ile nie korzystają z usług biur podatkowych. Chodzi o deklaracje na formularzach: PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1/IFT-1R, IFT-3/IFT-3R, PIT-4R, PIT-8AR oraz PIT-40.
Pozostali muszą składać wypełnione wzory elektronicznie, korzystając wyłącznie z systemu e-Deklaracje. Nie można ich przesyłać za pomocą platformy ePUAP. Przy wysyłaniu dokumentów można użyć bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Osoby fizyczne mogą się też posłużyć danymi autoryzującymi.
Formularz PIT-40 składają firmy, których pracownicy poproszą o rozliczenie z fiskusem, wypełniając oświadczenie PIT-12. Zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy o PIT, PIT-12 podatnik przekazuje płatnikowi przed 10 stycznia roku następującego po roku podatkowym. W tym roku z ustaleniem terminu może być problem. Sformułowanie „przed 10 stycznia” oznacza, że PIT-12 składa się 9 stycznia. Otóż 10 stycznia 2016 r. przypada w niedzielę, a 9 stycznia – w sobotę. Jednak w związku z podanym wyżej sformułowaniem nie ma pewności, czy w tym przypadku stosuje się zasadę z art. 12 par. 5 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.), zgodnie z którą, jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, to za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy. Jeżeli tak, to ostatnim dniem dla PIT-12 powinien być poniedziałek 11 stycznia 2016 r. Jednak bezpieczniej będzie, gdy pracownicy złożą oświadczenie do 8 stycznia, choć pracodawca może przyjąć dokument nawet po 11 stycznia. Zależy to od jego dobrej woli.
Rozliczenie podatnika przez pracodawcę jest możliwe wtedy, gdy nie korzysta on m.in. z odliczeń podatkowych (poza tymi, których dokona pracodawca) czy preferencyjnego opodatkowania wspólnie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Poza tym dochody muszą być uzyskane tylko od pracodawcy, który składa zeznanie za podatnika. Firma ma czas do 29 lutego 2016 r. na przekazanie pracownikowi i fiskusowi PIT-40. A jeżeli przekazuje te dokumenty fiskusowi w formie papierowej, to robi to do 1 lutego 2016 r. (31 stycznia przypada w niedzielę).
PIT-11
W tym samym terminie co PIT 40 płatnik przekazuje formularz PIT 11 do urzędu, jak i podatnikowi. W formularzu PIT-11 należy podać:
● informację o kosztach uzyskania przychodu z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej,
● dochody podatnika,
● pobrane zaliczki,
● pobrane składki,
● informację o przychodach zwolnionych od podatku oraz o załączniku.
Przy tym w PIT-11 wykazuje się faktycznie osiągnięty przez podatnika przychód (dochód) i faktycznie pobrane zaliczki na podatek dochodowy. [przykład]
PIT-4R
Inaczej jest w przypadku PIT-4R, rocznej deklaracji o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy. W korekcie tej deklaracji za 2014 r. trzeba wykazać należną zaliczkę, jaką płatnik powinien pobrać w związku z dofinansowaniem pracownikowi szczepionki przeciwko grypie.
W tej deklaracji płatnik wykazuje należne zaliczki na podatek, m.in. od przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakłady pracy, a w spółdzielniach pracy – wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej.
Formularz ten składa się do końca stycznia każdego roku (za 2015 r. do 1 lutego 2016 r.) odpowiednio w wersji papierowej lub elektronicznej. Formularz składa się do właściwego dla płatnika urzędu skarbowego.
PIT-8C
Z kolei PIT-8C jest formularzem informującym o wypłaconych stypendiach, przychodach z innych źródeł oraz niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych.
Informację tę sporządzają m.in. podmioty, które wypłaciły w ciągu roku podatnikowi świadczenia z innych źródeł, ale nie są zobowiązane do poboru podatku czy zaliczek od tych należności.
Przepisy wymieniają tylko niektóre rodzaje przychodów z innych źródeł – m.in. alimenty, różne zasiłki ubezpieczeniowe, stypendia oraz dotacje niezwiązane z przychodami z działalności gospodarczej.
Przychody, które trzeba wykazać w PIT-8C, wynikają także z interpretacji indywidualnych. Są to też np. odsetki od odszkodowania po wypadku. Terminy składania to – 1 lutego na papierze i 29 lutego – elektronicznie.
PIT-8AR
PIT-8AR składają osoby fizyczne i osoby prawne, które pobrały podatek od przychodów opodatkowanych ryczałtowo. W deklaracji płatnicy muszą wykazać kwoty pobranego podatku za poszczególne miesiące 2014 r.
W deklaracji tej wykazuje się podatek pobrany m.in. od:
● świadczeń otrzymanych przez byłych emerytów i rencistów,
● świadczeń otrzymanych przez byłych funkcjonariuszy służb mundurowych,
● przychodów kapitałowych,
● odsetek z rachunków bankowych, od wypłaconych dywidend i innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych,
● kwot wypłaconych po śmierci członka OFE lub wypłat z subkonta ZUS,
● należności osób zagranicznych (m.in. odsetki, prawa autorskie, usługi doradcze),
● odszkodowań dla żołnierzy służby zawodowej za skrócenie okresu wypowiedzenia.
Formularz ten składa się do końca stycznia każdego roku (za 2015 r. do 1 lutego 2016 r.) odpowiednio w wersji papierowej lub elektronicznej. Formularz składa się do US ustalonego według miejsca zamieszkania płatnika (w przypadku osób fizycznych) albo według miejsca siedziby (np. w przypadku spółek kapitałowych). ©?
PRZYKŁAD
Niewłaściwe dane
Załóżmy, że w PIT-11 składanym za 2014 r. został podany niewłaściwy przychód pracownika. Pracodawca nie wliczył do niego wartości dofinansowania do szczepionki przeciwko grypie i nie odprowadził od tej kwoty zaliczki. Natomiast w 2015 r. skorygował błąd i zapłacił zaległą zaliczkę.
Jeżeli płatnik przekaże w PIT-11 niewłaściwe dane (np. błędnie określi wysokość przychodu), to deklarację trzeba skorygować. Korekta PIT-11 za 2014 r. będzie obejmowała tylko przychód (dochód). Ponieważ zaliczka na podatek została wpłacona dopiero w 2015 r., musi zostać wykazana w PIT-11 za 2015 r.
Podstawa prawna
Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.).

Wypełnij PIT z "Dziennikiem Gazetą Prawną" - program do rozliczeń i poradnik dla podatnika 4 i 5 stycznia w kioskach