Koszty odsetek z tytułu odroczonej płatności nie wchodzą do podstawy opodatkowania dostawy towaru – orzekł WSA w Gliwicach.
Chodziło o spółkę, która w umowach z kontrahentami ma przewidzianą klauzulę o dodatkowym kredytowaniu. Wynika z niej, że w cenę za usługę lub dostawę towarów są wkalkulowane odsetki liczone od 31. dnia po odbiorze towaru (usługi) do dnia płatności, ale nie później niż do 120. dnia od daty dostarczenia faktury.
Spółka uważała, że podstawą opodatkowania VAT jest cała kwota zapłaty. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach był innego zdania (interpretacja z 10 grudnia 2014 r., nr IBPP2/443-891/14/ICz). Stwierdził, że kredyt kupiecki jest odroczoną płatnością za dostarczone towary lub wykonaną usługę. To oznacza, że odsetki pobierane przez sprzedawcę są formą wynagrodzenia, typową dla usług finansowych, takich jak kredyt albo pożyczka. Kredyt kupiecki jest zatem usługą finansową zwolnioną z podatku na mocy art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o VAT – uznał dyrektor izby.
Spółka zaskarżyła interpretację, ale Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach nie podzielił jej stanowiska. Orzekł, że dostawa jest opodatkowana stawką dla niej właściwą, a usługa finansowa jest zwolniona z VAT. Wyrok jest nieprawomocny.
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Gliwicach z 21 października 2015 r., sygn. akt III SA/Gl 675/15.