Spółka podpisała z bankiem porozumienie o kredytowanie swoich klientów. Następnie podpisuje z kupującym umowę przedwstępną sprzedaży mieszkania i spłatę w systemie ratalnym. Nabywca wpłaca 30 proc. ceny lokalu, a reszta jest finansowana z kredytu. Klient, czyli przyszły właściciel mieszkania, zobowiązuje się do spłaty pozostałej części mieszkania w systemie ratalnym. Maksymalnie raty może płacić przez 180 miesięcy. Od kredytu musi również zapłacić odsetki.

Skarżąca chciała wiedzieć, kiedy w opisanej sytuacji powstaje obowiązek podatkowy w VAT dotyczący sprzedaży rozłożonej na raty oraz powstających odsetek.

Sąd orzekł, że zgodnie z art. 19 ust. 10 i 15 ustawy o VAT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) w przypadku otrzymania części zapłaty obowiązek podatkowy powstaje tylko w tej części. Stwierdził, że skoro przed wydaniem skarżąca dostała część należności rozłożonej na raty, to obowiązek podatkowy do tej części powstał z dniem otrzymania tej część zapłaty.

Sąd wyjaśnił też, że czynność polegająca na odroczeniu płatności oraz naliczanie odsetek od tej czynności jest kredytem kupieckim. WSA powołał się na wyrok TSUE w sprawie C-281/91 i stwierdził, że odsetki pobierane za odroczenie terminu płatności stanowią wynagrodzenie za usługę finansową zwolnioną z VAT. Odsetki naliczane po dniu dostawy są wynagrodzeniem za świadczenie wykonywane na rzecz nabywcy. Są one związane z uzyskaniem korzyści, czyli rozłożeniem na raty. W efekcie jest to odpłatne świadczenie usług, które podlega opodatkowaniu VAT. Jego podstawą jest kwota należnych odsetek, a obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wykonania usługi.

Wyrok jest nieprawomocny.

Wyrok WSA w Szczecinie z 21 marca 2012 r., sygn. akt I SA/Sz 1081/11.