Nie można powiększyć ceny za kupione towary lub usługi o wynagrodzenie za odroczenie płatności na rzecz dostawców
Jacek Matarewicz doradca podatkowy w kancelarii Ożóg i Wspólnicy / Dziennik Gazeta Prawna
O interpretację wystąpiła spółka, która planowała porozumieć się z dostawcami w sprawie doliczania do ceny za ich towary lub usługi odsetek od spóźnionej płatności. Opóźnienie miało być liczone od 31. dnia po odbiorze przez spółkę towaru lub usługi bądź po upływie okresu rozliczeniowego, aż do dnia płatności. Nie mogłoby przekroczyć 120 dnia, licząc od daty otrzymania przez spółkę faktury VAT.
Spółka wykorzystywała wszystkie kupowane towary i usługi do świadczenia czynności opodatkowanych. Uważała, że odsetki umowne to element kosztów, że jest to element płatności za kupowane przez nią towary i usługi. Powiększają zatem podstawę opodatkowania VAT u kontrahentów, a dla niej samej wiążą się z prawem do odliczenia podatku naliczonego.
Dyrektor katowickiej izby był innego zdania. Wyjaśnił, że spółka pyta w istocie o od setki od kredytu kupieckiego, czyli z tytułu odroczonej płatności. Jest to forma usługi finansowej, co potwierdził wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 27 października 1993 r. (sygn. C-281/91).
To oznacza, że odsetki nie powiększą podstawy opodatkowania u kontrahentów spółki, tylko są wynagrodzeniem za odroczenie terminu płatności. Jest to usługa finansowa zwolniona z podatku, co oznacza, że spółka nie będzie miała prawa do odliczenia VAT w tym zakresie. Wynika to wprost z art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy o VAT. Będzie mogła potrącić podatek naliczony tylko w tej części, która dotyczy dostawy towaru lub świadczenia usługi przez jej kontrahenta.
Interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 10 grudnia 2014 r., nr IBPP2/443-891/14/ICz.
Tylko niektóre odsetki z VAT do odliczenia
Jeśli strony umówiły się na udokumentowanie fakturą wszystkich elementów kosztowych związanych z daną transakcją, to na dokumencie powinna być wyodrębniona cena towaru opodatkowanego oraz usługi finansowej niedającej prawa do odliczenia VAT. W tym wypadku chodzi o odsetki z tytułu odroczonej płatności.
Należy jednak podkreślić, że w sytuacji, w której odroczenie zapłaty ceny nastąpiłoby wyłącznie do momentu dostawy towaru bądź wykonania usługi, odsetki mogłyby być uznane za część należnego wynagrodzenia. To oznaczałoby, że doliczony do nich VAT mógłby być odliczony.