Nie da się z pisma skierowanego do innego organu, dotyczącego innego postępowania, wywieść intencji wznowienia postępowania podatkowego – orzekł WSA w Warszawie.
Chodziło o podatnika, wobec którego dyrektor urzędu kontroli skarbowej prowadził postępowanie w latach 2003 i 2004. Kilka lat po tym, w 2010 r. podatnikowi zostały doręczone odpisy tytułów wykonawczych wydanych w postępowaniu egzekucyjnym. Podatnik domagał się wyjaśnienia, na jakiej podstawie je wystawiono, skoro wcześniej nie doręczono mu żadnej decyzji wymiarowej. W tym celu słał pisma do organów egzekucyjnych.
Potem zażądał wznowienia postępowania, na podstawie art. 240 par. 1 pkt 4 Ordynacji podatkowej. Twierdził, że nie z własnej winy nie brał udziału w postępowaniu, bo pozostawione w urzędzie miasta decyzje odebrała osoba dysponująca pełnomocnictwem udzielonym przez jego syna. On sam zaś nie miał z nią żadnego kontaktu. To sprawiło, że został pozbawiony możliwości złożenia odwołania i kwestionowania negatywnych dla niego rozstrzygnięć – twierdził.
Zarzucał również organom, że jeśli miały wątpliwości co do jego intencji wyrażonych w pismach w 2010 r., to powinny były wezwać go do złożenia wyjaśnień, a ewentualnie pouczyć o innych prawach i możliwości skutecznego odwołania.
Dyrektor izby skarbowej odmówił wznowienia postępowania. Stwierdził, że wniosek w tej sprawie musi być złożony w ciągu miesiąca, zgodnie z art. 240 par. 1 pkt 4 ordynacji. Podatnik tego terminu nie dotrzymał, mimo że – jak sam przyznaje – w końcu dowiedział się o decyzjach, które stały się podstawą egzekucji. Dyrektor uznał, że stawiane przez podatnika zarzuty dotyczyły już postępowania egzekucyjnego, a nie były wnioskiem o wznowienie postępowania podatkowego.
Również Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie stwierdził, że czas na złożenie wniosku o wznowienie postępowania już minął. Termin ten jest zawity, a jego zgodność z konstytucją badał już Trybunał Konstytucyjny, nie stwierdzając naruszenia – przypomniał sąd. Dodał, że jakkolwiek by patrzeć na tę sprawę, podatnik kwestionował zasadność wystawienia tytułu wykonawczego. Nie da się z pisma skierowanego do innego organu (w tym wypadku – egzekucyjnego), dotyczącego innych postępowań (egzekucyjnych), wywieść intencji wznowienia postępowania podatkowego – wyjaśnił WSA. Wyrok jest nieprawomocny.
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Warszawie z 13 listopada 2015 r., sygn. akt III SA/Wa 4033/14.