Chcę jako podwykonawca wykonywać roboty ogólnobudowlane związane z budową dróg i ulic (symbol 42.11.20.0) – pisze w e-mailu do redakcji pan Jan. – Czy mogą być opodatkowane ryczałtem ewidencjonowanym – pyta czytelnik.
Tak. Załącznik nr 2 do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym zawiera wykaz usług, których świadczenie wyłącza możliwość zastosowania tej preferencyjnej formy rozliczeń. Oznaczone są według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. Warto zwrócić uwagę, że pod pozycją:
● 4 – wymieniony jest symbol PKWiU ex 42.1 – Drogi kołowe i szynowe; roboty ogólnobudowlane związane z budową dróg kołowych i szynowych,
● 8 – wymieniono symbol ex 42.99 – Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane; roboty ogólnobudowlane związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane.
Przy tym zastrzeżono, że wyłączenie dotyczy usług realizacji projektów inwestycyjnych na własny rachunek obejmującej przedsięwzięcia finansowe, techniczne i rzeczowe w celu przygotowania lub budowy odpowiednio:
● dróg i autostrad, dróg szynowych i kolei podziemnej oraz przejść podziemnych, mostów i tuneli,
● obiektów górniczych i produkcyjnych, obiektów innych niż budynki i pozostałych obiektów inżynierskich.
Przy tym, gdy ustawodawca używa „ex” przy symbolu danego grupowania PKWiU, oznacza to, że zakres wyrobów lub usług jest węższy niż określony w tym grupowaniu (art. 4 ust. 4 ustawy). Pozycja 4 dotyczy więc również usług wykonywanych przez czytelnika (42.11.20.0, tj. roboty ogólnobudowlane związane z budową autostrad, dróg, ulic i innych dróg dla pojazdów i pieszych oraz budową pasów startowych). Ponieważ pan Jan wykonuje je jako podwykonawca, a nie na własny rachunek – może skorzystać z preferencyjnego rozliczenia i zastosować 5,5-proc. stawkę podatku. Stosuje się ją bowiem do przychodów z działalności wytwórczej, robót budowlanych lub w zakresie przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton.
Potwierdził to dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji 20 maja 2015 r. (nr IBPBI/1/ 4511-417/15/WRz). Wyjaśnił w niej, że przepisy ustawy o ryczałcie nie definiują pojęcia „robót budowlanych”, dlatego trzeba odwołać się w tym zakresie do prawa budowlanego. Zgodnie z jego przepisami przez roboty budowlane należy rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.
W tej definicji mieszczą się więc usługi sklasyfikowane pod symbolem 42.11.20.0, czyli roboty ogólnobudowlane związane z budową autostrad, dróg, ulic i innych dróg dla pojazdów i pieszych oraz budową pasów startowych.
Ponieważ pan Jan zamierza dopiero rozpocząć działalność, może płacić ryczałt bez względu na wysokość przychodów do końca tego roku. Jeżeli jednak w danym roku przekroczy limit 150 tys. euro (przeliczany po średnim kursie ogłoszonym przez NBP na pierwszy dzień roboczy października), w kolejnym nie będzie mógł już korzystać z preferencji.
Czytelnik musi przy tym pamiętać, że aby mógł rozliczać się ryczałtem, od początku swojej działalności powinien zgłosić pisemne oświadczenie o wyborze tej formy opodatkowania do naczelnika urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania. Zgłoszenia dokonuje się nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Podatnicy mogą również zgłosić wybór formy opodatkowania już na wniosku rejestracyjnym CEIDG-1.
Rozliczanie w tym przypadku wymaga prowadzenia uproszczonej ewidencji. Wykazuje się w niej wyłącznie przychody z prowadzonej działalności. Nie ma potrzeby ewidencjonowania kosztów, ponieważ nie bierze się ich pod uwagę przy ustalaniu wysokości podatku. Trzeba jednak gromadzić i przechowywać dowody zakupu towarów na wypadek kontroli urzędu skarbowego.
Przychód w takim przypadku można pomniejszyć o stratę z lat ubiegłych (np. jeżeli działalność była rozliczana na zasadach ogólnych), przysługujące odliczenia, np. z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, ulgi rehabilitacyjnej, dokonanych darowizn, wpłat na IKZE, wydatków na internet.
Usługi budowlane objęte 5,5-proc. stawką ryczałtu
Naprawa drzwi i okien oraz bram garażowych, a także montaż nawiewników okiennych, sklasyfikowane w PKWiU pod symbolem 43.32.10.0.
Potwierdził to dyrektor IS w interpretacji z 10 sierpnia 2015 r., nr IBPB-1-1/4511-191/15/WRz
Montaż, naprawy oraz konserwacja dźwigów osobowych i towarowych w budynkach mieszkalnych i przemysłowych sklasyfikowane w PKWiU pod symbolem 43.29.19.0
Potwierdził to dyrektor IS w interpretacji z 29 czerwca 2015 r., nr IPPB1/4511-504/15-2/DK
Usługi dźwigowe w zakresie budownictwa zakwalifikowane pod symbolem PKWiU 43.91.11.0 – roboty związane z wykonywaniem konstrukcji dachowych oraz PKWiU 43.91.19.0 – roboty związane z wykonywaniem pozostałych prac dekarskich.
Potwierdził to dyrektor IS w interpretacji z 20 marca 2015 r., nr IPTPB1/415-745/14-4/KO
Podstawa prawna
Art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. e, art. 12 ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. nr 144, poz. 930 ze zm.). Art. 3 pkt 7 ustawy z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.).