Touroperatorzy mają prawo kompensować marżę dodatnią i ujemną, jeżeli dotyczą one tego samego okresu rozliczeniowego – potwierdził minister finansów w interpretacji ogólnej.

Wyjaśnił w niej, jak stosować art. 119 ustawy o VAT, zgodnie z którym biura podróży płacą VAT od marży. To różnica pomiędzy całkowitą kwotą, którą ma zapłacić klient za wycieczkę, a wartością poszczególnych usług składających się na nią, pomniejszoną o kwotę podatku. Chodzi o usługi dla bezpośredniej korzyści turysty, takie jak transport, zakwaterowanie, wyżywienie i ubezpieczenie. Zdarza się, że cena usług kupionych przez touroperatorów przewyższa w końcowym rozrachunku ich zarobek. Wówczas marża biura jest ujemna. Dotychczas organy podatkowe nie pozwalały uwzględniać jej w rozliczeniu VAT.
Teraz minister na to przyzwala. W interpretacji ogólnej wskazuje, że wprawdzie marżę oblicza się dla każdej usługi oddzielnie, ale z art. 119 ustawy o VAT nie wynika jednoznacznie, że w ten sam sposób trzeba obliczać również kwotę podatku. Dlatego, zdaniem ministra, biura podróży mogą ustalać wysokość daniny od sumy marż uzyskanych na poszczególnych usługach świadczonych w danym okresie rozliczeniowym.
Minister powołał się tu na utrwaloną już linię orzeczniczą Naczelnego Sądu Administracyjnego (np. wyroki: z 14 stycznia 2015 r., sygn. akt I FSK 108/14 z 10 kwietnia 2013 r., sygn. akt I FSK 774/12 z 26 sierpnia 2010 r., sygn. akt I FSK 1323/09).
Minister dodał, że jeżeli tak wyliczona podstawa opodatkowania da wartość ujemną, to podatnik nie może wykazać w deklaracji ujemnego podatku należnego. Danina ze swej natury nie może bowiem przyjmować wartości ujemnej – stwierdził minister, przywołując wyrok NSA z 20 marca 2012 r. (sygn. akt I FSK 885/11).
Interpretacja ogólna ministra finansów z 30 listopada 2015 r., nr PT2.8101.3.2015.EPT.403.