Minister Finansów podpisał 5 sierpnia 2015 r. obwieszczenie w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r, w tym także ws. podatku od nieruchomości. Okazuje się, że w 2016 roku opłaty będą niższe.

Zgodnie z obwieszczeniem ministra finansów w przyszłym roku kwoty stawek podatku od nieruchomości nie mogą przekroczyć rocznie następujących wartości:

od budynków lub ich części:
- mieszkalnych, od 1 m2 powierzchni użytkowej - 0,75 zł,

- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 22,86 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

- zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,68 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

- zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 4,65 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

- pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 7,68 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej

- od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

od gruntów:
- od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,89 zł od 1 m2 powierzchni

- pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - 4,58 zł od 1 ha powierzchni

- od pozostałych gruntów, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,47 zł od 1 m2 powierzchni