Leasingodawca, który zaraz po podpisaniu umowy oferuje klientom możliwość wykupu rzeczy, musi rozpoznać przychód i koszt według ceny rynkowej – orzekł NSA.
Sprawa dotyczyła firmy leasingowej oferującej leasing operacyjny. Standardem w umowach było postanowienie o możliwości nabycia przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy po preferencyjnej cenie odpowiadającej wartości hipotetycznej zdefiniowanej w art. 17a ustawy o CIT. Leasingodawca chciał jednak, by najlepsi klienci mieli możliwość wykupu rzeczy za umowną złotówkę tuż po podpisaniu umowy leasingu. We wniosku o interpretację wyjaśnił, że w tym celu wraz z umową leasingu będzie zawierał warunkową umowę sprzedaży. Będzie przy tym wystawiał fakturę. Natomiast samo przeniesienie prawa własności miało następować później, dopiero po zapłaceniu wszystkich rat i zakończeniu umowy leasingu.
Firma uważała, że dzięki temu będzie mogła rozpoznać przychód i koszt już w momencie wystawienia faktury, zgodnie z art. 12 ust. 3a ustawy o CIT. Problem polegał na tym, że leasingodawca chciał rozpoznawać przychód i koszt na preferencyjnych zasadach, określonych w art. 17c ustawy o CIT, a więc w wysokości odpowiadającej wartości hipotetycznej. Tłumaczył, że klienci, chcąc stać się właścicielami przedmiotu leasingu, i tak muszą kontynuować zawartą umowę.
Nie zgodził się z tym dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie. Stwierdził, że skoro spółka zamierza oferować przedmiot leasingu przed zakończeniem umowy, to może to zrobić, ale musi rozpoznać przychód i koszt według ceny rynkowej. Wyjaśnił, że korzystne skutki podatkowe są możliwe do zrealizowania dopiero po upływie podstawowego okresu umowy leasingu. Dopiero wtedy można sprzedać przedmiot leasingu po cenie niższej niż wartość rynkowa.
WSA w Warszawie orzekł tak samo. Stwierdził, że rozpoznanie dochodu ze sprzedaży przedmiotu leasingu na preferencyjnych zasadach z art. 17c jest możliwe dopiero po zakończeniu umowy. Ma to być premią za trwałość stosunku prawnego łączącego strony.
Wyrok utrzymał NSA. Sąd zwrócił uwagę, że spółka chciałaby rozpoznawać moment powstania przychodu na zasadach ogólnych określonych w art. 12 ust. 3a ustawy o PIT, ale jego wartość preferencyjnie, zgodnie z art. 17c tej ustawy. – Tak być nie może – uznał sąd. Orzekł, że jeśli spółka chce rozpoznać przychód przed zakończeniem leasingu, to musi stosować cenę rynkową, a jeśli chce skorzystać z preferencji, to musi poczekać do zakończenia umowy leasingu.
ORZECZNICTWO
Wyroki NSA z 3 listopada 2015 r., sygn. akt II FSK 1994/13, II FSK 2005/15.