Asystent podatnika pomoże przedsiębiorcom zaczynającym działalność. Jest to wynik nowelizacji ustawy o administracji podatkowej.

Aby skorzystać z usług asystenta podatnika, przedsiębiorca będzie musiał złożyć wniosek do urzędu skarbowego o wyznaczenie asystenta. Jego rolą będzie udzielanie informacji o obowiązkach podatkowych, informacji o sprawach załatwianych w innych organach podatkowych oraz w ZUS.

Asystenta podatnika wyznacza naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach podatku dochodowego w terminie trzech dni roboczych od dnia otrzymania wniosku od podatnika rozpoczynającego prowadzenie działalności gospodarczej jako mikroprzedsiębiorca. Z pomocy asystenta będzie można korzystać maksymalnie przez 18 miesięcy.

W czym pomoże asystent podatnika:

Rozpoczęcie działalności gospodarczej - w zakresie:
• formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
• zwolnienia z podatku od towarów i usług, limitu obrotów,
• właściwości miejscowej i rzeczowej organów podatkowych,
• składania dokumentów drogą elektroniczną (e-Deklaracje),
• stosowania oraz potwierdzenia profilu zaufanego ePUAP,
• uzyskania zaświadczenia lub informacji o nadaniu NIP,
• złożenia informacji o zgłoszeniu lub wycofaniu pełnomocnictwa,
• limitów dotyczących stosowania kas rejestrujących, uzyskania numeru ewidencyjnego dla kasy rejestrującej, uzyskania zwrotu kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej,
• terminów składania deklaracji i informacji, terminów dokonywania wpłat podatków/zaliczek na podatek,
• numerów rachunków bankowych urzędu skarbowego.

Informacja podatkowa - w zakresie:
• czynności wykonywanych przez urzędy skarbowe – z wykorzystaniem stosowanych kart usług/kart informacyjnych,
• uzyskiwania indywidualnej interpretacji prawa podatkowego.

Rozliczanie podatku - w zakresie:
• uzyskania zwrotu podatku od towarów i usług,
• zaliczenia wpłaty, nadpłaty lub zwrotu podatku na poczet zaległości podatkowych oraz bieżących i przyszłych zobowiązań podatkowych na wniosek podatnika,
• stwierdzenia nadpłaty podatku, uzyskania zwrotu nadpłaty podatku.


Uzyskiwanie zaświadczeń – w zakresie:
• zaświadczeń o niezaleganiu lub stwierdzającego stan zaległości podatkowych,
• zaświadczeń o dochodach, przychodach, obrotach, formach opodatkowania,
• innych zaświadczeń.


Inne zagadnienia - m.in. w zakresie:
• zasad wnoszenia opłaty skarbowej,
• uzyskania ulg w spłacie zobowiązań lub zaległości podatkowych,
• uzyskania innych ulg przewidzianych przepisami prawa podatkowego,
• zastosowania instytucji „czynnego żalu",
• obowiązków i praw podatnika w związku z kontrolą podatkową,
• udzielania ogólnych informacji o rodzajach spraw prowadzonych przez inne organy i ZUS w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą podatnika.

Asystent podatnika nie jest doradcą podatkowym. Jego pomoc nie będzie obejmowała:
• sporządzania pism i opinii,
• prowadzenia ksiąg rachunkowych, ksiąg podatkowych i innych ewidencji dla celów podatkowych,
• sporządzania zeznań i deklaracji podatkowych,
• reprezentowania w postępowaniu przed organami administracji publicznej i w zakresie sądowej kontroli decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych.