TEZA: Sprzedaż pijawek z własnej hodowli nie generuje przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej, lecz przychody z działalności rolniczej, do której nie mają zastosowania przepisy ustawy o PIT.
Nr IBPB-1-1/4511-417/15/WRz
INTERPRETACJA INDYWIDUALNA DYREKTORA IZBY SKARBOWEJ
z 30 września 2015 r.
PROBLEM
Podatniczka świadczy usługi medyczne w ramach placówki kształcenia ustawicznego. W najbliższym czasie chce założyć hodowlę pijawek lekarskich w warunkach laboratoryjnych. Hodowla ta jest sklasyfikowana pod symbolem PKWiU 01.49.19.0 – Pozostałe żywe zwierzęta hodowlane gdzie indziej niesklasyfikowane. Po zakupie pijawek będzie je hodować przez kilka miesięcy, rozmnażać, a następnie sprzedawać.
Czy działalność w zakresie hodowli i sprzedaży pijawek będzie korzystać ze zwolnienia z PIT?
ODPOWIEDŹ IZBY
W myśl z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o PIT (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej. Zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy działalnością rolniczą jest działalność polegająca na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym z własnych upraw albo hodowli lub chowu. Mieści się w tym produkcja materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcja warzywnicza gruntowa, szklarniowa i pod folią, produkcja roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadownicza, hodowla i produkcja materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcja zwierzęca typu przemysłowo-fermowego oraz hodowla ryb, a także działalność, w której minimalne okresy przetrzymywania zwierząt i roślin, w trakcie których następuje ich biologiczny wzrost, wynoszą co najmniej:
1) miesiąc w przypadku roślin,
2) 16 dni w przypadku wysokointensywnego tuczu specjalizowanego gęsi lub kaczek,
3) 6 tygodni w przypadku pozostałego drobiu rzeźnego,
4) 2 miesiące w przypadku pozostałych zwierząt
– licząc od dnia nabycia.
Stosownie do art. 2 ust. 3 ustawy o PIT działami specjalnymi produkcji rolnej są: uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin in vitro, fermowa hodowla i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowla i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, hodowla dżdżownic, hodowla entomofagów, hodowla jedwabników, prowadzenie pasiek oraz hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym. Natomiast zgodnie z art. 2 ust. 3a ustawy o PIT nie stanowią działów specjalnych produkcji rolnej uprawy, hodowla i chów zwierząt w rozmiarach nieprzekraczających wielkości określonych w załączniku nr 2 do ustawy.
W 2015 roku normy szacunkowe określone zostały w rozporządzeniu ministra finansów z 31 października 2014 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej (Dz.U. poz. 1558). W tabeli rodzajów i rozmiarów działów specjalnych produkcji rolnej oraz norm szacunkowych dochodu rocznego (w załączniku do rozporządzenia) nie wymieniono hodowli pijawek, co oznacza, że hodowla ta nie jest uznana za działy specjalne produkcji rolnej.
Zatem sprzedaż pijawek z własnej hodowli nie generuje przychodów z działów specjalnych, lecz przychody z działalności rolniczej, do której nie stosuje się ustawy o PIT. Dochody z tej działalności nie mogą więc podlegać zwolnieniu z PIT.